Why Politics and Democracy Need to Change

Why Politics and Democracy Need to Change var tema for møtet som Europabevegelsen i samarbeid med den Londonbaserte tenketanken «Policy Network».

Claudia Chwalisz, seniorforsker ved Policy Network, presenterte sin forskningsrapport: «The populist signal: Why Politics and Democracy need to change».  Claudia argumenterte for at representativ demokrati er i krise blant annet fordi stadig flere ikke oppfatter at partier og de folkevalgte representerer deres interesser. En konsekvens av dette er økt støtte til populistiske partier som et uttrykk for den frustrasjon mange opplever med dagens politiske praksis. Som eksempel ble det henvist til meningsmålinger i Storbritannia som viste at de velgerne som stemmer på populistiske partier, er de som uttrykker størst frustrasjon over politikerne. Samtidig er disse de som sterkest ytrer et ønske om å delta i tiltak som er ment for å engasjere innbyggerne mer direkte i demokratiske prosesser.

Hun nevnte en rekke tiltak som kunne engasjere folk; blant annet borgerdialog og folkeforsamlinger og utvalg bestående av vanlige mennesker med rådgivende makt. Dette ble fulgt opp med en rekke konkrete eksempler fra Belgia, Australia og Irland. Også Europabevegelsens prosjekt «Borgerdialoger om Europa, EU og Norge», som skal gjennomføres i Bergen i ukene 42 og 47, ble presentert av generalsekretær Kirsti Methi. Prosjektet figurerer som case i Claudias rapport.

Møtet ble ledet av Torbjørn Wilhelmsen, lederen for Europabevegelsen Hordaland. Etter Claudias presentasjon, var tre politikere fra Bergensregionen invitert til å kommentere funnene i rapporten: Ove Sverre Bjørdal byrådsleder for Senterpartiet, Janet Wiberg fra Miljøpartiet de Grønne og Stig Abrahamsen, leder for FrP Askøy.

Kommentatorene fokusert på lokale eksempler som kommunesammenslåing, fulltidspolitikere og til slutt generell filosofering om demokratiet. Spesielt Stig Abrahamsen argumenterte sterkt for bruken av folkeavstemninger som et tiltak for å vekke engasjement.

Det var også enighet blant kommentatorene at det var nødvendig med flere politikere som hadde bakgrunn fra annet enn politikk, for ikke å få en klasse med politikere som ikke har praktisk arbeidserfaring.

Til slutt ble det en debatt mellom publikum, Claudia og kommentatorene.

Blant de oppmøtte var det livlig engasjement, og det kom frem en viss skepsis mot å plassere makt i hendene til individer som ikke var folkevalgt. Det ble også stilt spørsmål ved graden av legitimitet og ansvarlighet hvis tilfeldige borgere skal sitt i utvalg med beslutningsmyndighet. Claudia presiserte at den endelige makten ville fortsatt være hos de folkevalgte og at slik innovative tilta tiltakene er ment som et støttetiltak, ikke erstatte demokratiske valgte ledere.

You may also like...