Vurdering av partienes europapolitikk

Er du opptatt av god europapolitikk og fremdeles usikker på hva du skal stemme? Da kan denne gjennomgangen av partiprogrammene være til hjelp.

Vi har gått gjennom partienes programmer og vurdert europapolitikken. I vurderingene har vi sett på holdning til EU-medlemskap, EØS, Schengen og europeisk samarbeid. I god norsk tradisjon har vi også kastet terning. Resultatet er én sekser, to femmere, to firere, én trer, én toer og to enere.

I denne gjennomgangen ser vi først på de fire kriteriene vi har vurdert, før vi avslutter med dommene over hvert parti.

Les alle vurderingene i sin helhet her: Rødt, SV, Ap, Sp, MDG, KrF, Venstre, Høyre og FrP.

Oppsummering

KRITERIER

EU-medlemskap

Høyre er eneste parti som går inn for norsk EU-medlemskap. Ap, MDG og Venstre tar ikke standpunkt. FrP, Krf, Rødt, Sp og SV er mot.

I løpet av året har Ap gått fra «ja» til «vet ikke» og FrP fra «vet ikke» til «nei». Det er en trist utvikling, der Høyre står igjen som eneste ja-parti. Men heller ikke de har en ambisjon om å ta opp medlemskapsspørsmålet. Det er vanskelig å se for seg hvordan det kan bli en debatt om norsk EU-medlemskap når ingen av partiene tør å ta tak i dette.

Selv om MDG og Venstre ikke tar standpunkt til medlemskap, er det positivt at de tar stilling til hvordan EU burde utvikles i tiden fremover. Det har ingen av de andre partiene gjort seg opp noen mening om.

EØS-avtalen

Ap, Høyre, Krf og Venstre er for avtalen. FrP vil reforhandle deler av den og MDGs standpunkt kommer ikke tydelig frem i programmet deres*. Rødt, Sp og SV er motstandere av avtalen.

De EØS-positive partiene trekker frem betydningen avtalen har for norsk økonomi, da den gir norske bedrifter tilgang til EUs indre marked. KrF trekker også frem at vi gjennom EØS får tilgang til samarbeid innenfor utdanning og forskning. Dette er et viktige poeng, som flere av partiene burde fokusere på. EØS er langt mer enn bare handel.

Alle partiene er enige om at EØS ikke er ideell sett fra et demokratisk perspektiv. Det er også bred enighet om at Norge må utnytte handlingsrommet som ligger i avtalen. (Ap går lengst, da de vil «utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen maksimalt».)

For partiene på venstresiden er det særlig avtalens påvirkning på arbeidslivet som ikke faller i smak, mens FrP vil sette en stopper for «eksport av velferdsordninger».

* Vi har fått tilbakemelding fra flere personer i MDG om at partiet faktisk er for EØS-avtalen. Dette kommer ikke tydelig frem i partiprogrammet, og ble derfor heller ikke tatt med i vår vurdering. Vi er glade for denne oppklaringen.

Schengen

Ap, Høyre og KrF vil beholde Schengen. MDG og Venstre er noe uklare på sitt standpunkt*. FrP vil fortløpende vurdere om Norge er tjent med Schengen, mens SV ønsker en offentlig utredning. Sp og Rødt er mot.

Det mest interessante her er ulikheten i argumentene mot Schengen. Rødt mener avtalen gjør EU (og Norge) til en festning mot flyktninger og innvandrere, mens FrP mener at yttergrensekontrollen er for svak, noe som fører til at «personer ukontrollert strømmer illegalt inn i Schengenområdet».

Flere av de Schengen-positive partiene påpeker verdien av fri bevegelse og åpne grenser.

* Det er kommet innspill fra Venstre om at de er for Schengen, noe blant annet Trine Skei Grande har gitt uttrykk for i media. Som skrevet tidligere var det kun partiprogrammene vi så på, der var ikke Venstre like klare. Vi oppfordrer dem til å få inn dette i neste runde.

Europeisk samarbeid

Sp og Rødt er de enste som skiller seg ut når det kommer til europeisk samarbeid. Det gjør de i negativ forstand, da de har lite om det i sine programmer. Alle de andre partiene ønsker europeisk samarbeid velkommen.

Migrasjon og asyl er området hvor det er størst enighet om nødvendigheten av europeisk samarbeid. Klima og miljø trekkes også frem blant de fleste.

Ellers er det et fellestrekk at partiene gjerne ønsker mer samarbeid innenfor sine kjerneområder. I stedet for denne snevre tilnærmingen, der det kun fokuseres på enkeltområder, burde den helhetlige verdien av samarbeid løftes frem. Dette mangler hos de norske partiene.

DOM

Her følger dommen over hvert parti, fra Rødt ytterst til venstre og til slutt FrP på motsatt side av skalaen.

Rødt – Terningkast 1

Det overrasker nok ingen at Rødts europapolitikk får strykkarakter av oss. Det kommer av at de vil si opp EØS-avtalen, Schengen-avtalen, veterinæravtalen med EU(!), Dublin-forordningen, kun har negativ omtale av EU og i svært liten grad nevner områder der de ønsker europeisk samarbeid.

Summen av dette er en isolasjonistisk politikk som vil trekke Norge lengre vekk fra våre europeiske naboer og viktigste samarbeidspartnere. Blant annet vil norske bedrifter miste sin tilgang til EUs indre marked, nordmenn fratas en rekke rettigheter vi i dag har i andre EU/EØS-land og norske institusjoner, bedrifter og kommuner vil ikke lenger kunne delta i felles europeiske prosjekter i regi av EU.

SVTerningkast 2 (sterk)

SV er motstandere av norsk EU-medlemskap og EØS-avtalen, som de ønsker å erstatte med en omfattende handelsavtale. Konsekvensen av en slik politikk vil være at Norges nære og gode forhold til EU settes på spill.

Det er noe litt underlig over denne motstanden, all den tid SV ser viktighet av mer internasjonalt samarbeid, og vil at Norge skal være en pådriver for dette på en rekke områder. Det ville da vært naturlig at Norge deltok i de fora der det er mulig å påvirke og få gjennomslag, slik som EU. Merkelig er det også at de ikke nevner europeisk samarbeid og EU når det kommer til klima, en kjernesak for SV og et område unionen har vist internasjonalt lederskap.

Likevel skal SV ha ros for sitt fokus på samarbeid mellom land, og at de anerkjenner at Norge trenger et godt samarbeid med EU. Det er også bra at SV ønsker et system for felleseuropeiske løsninger når det kommer til rettferdig fordeling av asylsøkere.

Ap – Terningkast 5

Alt i alt har Ap en solid og trygg europapolitikk. De ser nødvendigheten av et sterkt europeisk samarbeid og vil, selv om det ikke står eksplisitt, verne om EØS-avtalen. Samtidig vil de jobbe for å styrke Schengen-samarbeidet. Ap tar ikke stilling til medlemskapsspørsmålet, noe de trekkes for, men de er helt tydelig når det kommer til EUs viktighet for Norge.

Dette er politikk som skaper forutsigbarhet og bevarer vårt gode forhold til EU og de andre europeiske landene. Det de derimot ikke gjør er å gjøre klart hvordan de vil videreutvikle dette forholdet.

Sp – Terningkast 1

Senterpartiet ønsker ikke at Norge skal være del av et europeisk samarbeid. De gjør det helt klart at det er noe de vil jobbe mot. De er mot EU, EØS og Schengen og vier lite oppmerksomhet til andre former for europeisk samarbeid.

Resultatet av denne politikken vil være at Norge distanserer seg fra resten av Europa. Det er ikke å ivareta norsk interesser, noe Sp er opptatt av.

MDG – Terningkast 4 (sterk)

Ved første øyekast kan det virke som om MDGs europapolitikk er uavklart. Men når vi ser nærmere på programmet finner vi mye bra. MDG har rett og slett en god europapolitikk. De har gjort seg opp tanker om hva slags EU de ønsker seg, vil jobbe for felleseuropeiske løsninger og vil videreutvikle Norges forhold til EU.

Som forkjempere for mer bærekraftig klima- og miljøpolitikk ser De Grønne nødvendigheten av EU og europeisk samarbeid. De vet at disse utfordringene ikke kan løses kun nasjonalt.

At de ikke har tatt standpunkt til viktige saker som EU-medlemskap, EØS-avtalen og Schengen gjør at de trekkes litt, og til slutt ender på en sterk firer.

KrF – Terningkast 4

KrF har en stabil, tydelig og trygg europapolitikk, om enn noe kjedelig. De ønsker enkelt og greit at ting skal være slik det er i dag. EØS og Schengen skal beholdes, mens EU-medlemskap og medbestemmelsen det medfører, er uønsket.

De er også positive til europeisk samarbeid på flere områder. Særlig opptatt er de av felleseuropeiske løsninger når det kommer til deres kjerneområde, asyl- og flyktningpolitikk. Her mener de at Norge skal ta en ledende rolle. Det er bra at KrF ser at utfordringer som dette best løses ved samarbeid, og ikke ved at hvert land står for seg. Hvordan Norge skal påvirke fra vår posisjon utenfor EU gjenstår å se.

Venstre – Terningkast 5

Venstre er for EØS-avtalen og antageligvis også Schengen. Det som virkelig skiller dem fra de fleste andre partiene er synet på europeisk samarbeid. Her er Venstre blant de beste i klassen. De ser at vår tids store utfordringer kun løses ved at land jobber sammen, og at det krever en handlekraftig union. Venstre skal også ha skryt for sine ideer om hvordan EU bør se ut i fremtiden.

Videre vil de at Norge skal ta på seg en ledende rolle i å bidra til et sterkere europeisk samarbeid og utviklingen av EU. Med det resonnementet burde det eneste åpenbare svaret være medlemskap i unionen. Det er det ikke for Venstre, noe de trekkes for i vår vurdering.

Høyre – Terningkast 6 (svak)

For EU-medlemskap, for EØS-avtalen, for Schengen, for europeisk samarbeid. Summen av dette er Norges beste europapolitikk. Høyre ser at norske interesser blir ivaretatt best ved å være til stede der beslutninger tas, ikke ved å stå på gangen.

Skal Høyre trekkes for noe, så er det at de ikke går mer aktivt inn for medlemskap. Et parti som ønsker at Norge skal bli medlem av EU burde også ha en ambisjon om å få til nettopp det. Dette er dessverre fraværende hos Høyre.

FrP – Terningkast 3

FrP er mot norsk EU-medlemskap og ser med skepsis på EØS og Schengen. Kjernen i skepsisen er at byråkratiet er for stort og reguleringene for mange, i tillegg forsvinner norske velferdspenger ut av landet og vi har ikke kontroll over grensene våre. Likevel ønskes handelen EØS-avtalen legger til rette for velkommen, da den beskrives som vital for norsk næringsliv.

Det er en ambivalens i FrPs europapolitikk, der de kun ønsker samarbeid på egne premisser og innenfor områdene som er viktig for dem. Det kan virke som om de ikke tar inn over seg helheten og ser sammenhengene når det gjelder Norges forhold til EU. De vil få, men ikke gi. Det er en virkelighetsfjern tilnærming og et dårlig utgangspunkt for et godt samarbeid, noe britene opplever i disse dager og noe Norge til de grader ville følt ved en eventuell reforhandling av EØS-avtalen.

Det var alt fra oss. Godt valg!