Vilje til å bruke handlingsrommet etterlyses

Fellesforbundets landsmøte kan føre til en ny debatt om EØS-avtalen i norsk politikk. Ledelsen unngår trolig et nei til EØS-avtalen. Kompromisset kan bli å utrede handlingsrommet, samt alternativer til avtalen.

Av Irene Johansen, nestleder i Europabevegelsen. Innlegget var først på trykk i Dagsavisen, side 33, 7. oktober. 

Irene Johansen

Handlingsrommet i EØS-avtalen utnyttes ikke godt nok. Sosial dumping og arbeidskriminalitet er symptomer på det. Det går an å sikre et godt arbeidsliv kombinert med markedsadgang, men det krever at man utnytter fleksibiliteten i EØS-regelverket bedre. Da trengs det politisk vilje, og mer kunnskap om hvilke muligheter norsk politikk har innenfor avtalen.

I Tyskland har myndighetene innført forbud mot innleie av arbeidskraft i byggebransjen for å forebygge sosial dumping. Også Belgia har lignende restriksjoner. Det viser at Norge fint kan begrense bemanningsbransjen uten at det er i strid med EØS-avtalen.

Ifølge Jon Erik Dølvik fra Fafo har Norge vært hardere rammet av lavlønnskonkurranse enn de nordiske nabolandene våre. En av årsakene Dølvik peker på, er at Norge ikke har brukt verktøyene som EØS-avtalen tillater. I Sverige er bemanningsbransjen avtaleregulert, og i Finland er innleie dekket av allmenngjorte avtaler.

Det er altså fullt mulig å føre en god arbeidslivspolitikk innenfor rammene av EØS. Arbeidsliv er tross alt et nasjonalt anliggende. Så lenge nasjonale tiltak ikke diskriminerer, er det mye norske myndigheter kan gjøre for å forhindre sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Dessverre er det flere byråkrater og politikere i Norge som i liten grad evner eller tør å bruke avtalens handlingsrom. Frykten for å bryte EØS-regelverket fører ofte til handlingslammelse. Det resulterer i at nødvendige og etterlengtede tiltak for å løse utfordringer i arbeidslivet ikke blir innført.

Politikere og byråkrater må få mer kunnskap om EØS-regelverket for å våge, og ha evne til, å utnytte handlingsrommet. En offentlig utredning av handlingsrommet, slik Fellesforbundet ønsker, er en god start.