Vi må ikke bygge opp de murene mellom land i Europa som vi har brukt så lang tid på å bygge ned

Krig, katastrofer og nød har ført flere millioner mennesker på flukt. Vi står i dag overfor den største flyktningutfordringen siden andre verdenskrig. Mange av dem som er på flukt, ønsker seg til Europa.

Debattinnlegg av Johnny Olsrud, leder for Europabevegelesen Vestfold, publisert i Sandefjords Blad 1. mars 2016

Førstelinjeland, som Italia og Hellas, har ikke kapasitet til å ta imot alle.

Det høye antallet mennesker som kommer til Europa, utfordrer EU-samarbeidet. En konsekvens er at flere land har valgt midlertidig å gå bort fra hovedprinsippene i Dublinregelverket og Schengen-avtalen, gjennom henholdsvis ikke å sende asylsøkere tilbake til første mottakerland eller ved å ha gjeninnført grensekontroll.

Etter initiativ fra Europakommisjonen har EUs medlemsland blitt enig om en begrenset ansvarsfordeling av flyktninger seg imellom gjennom å flytte flyktninger fra Italia og Hellas til de andre medlemslandene. Dette minsker presset i disse to landene, samtidig som flyktningenes rettigheter ivaretas. Norge har sluttet seg til denne ansvarsfordelingen, men det er en utfordring at Norge ikke er en fullverdig deltaker i de fora der beslutninger om solidaritet og ansvar i Europa tas.

Europabevegelsen vil at regjeringen engasjerer seg aktivt i den aktuelle flyktningsituasjonen gjennom styreorganene for Schengen-samarbeidet, og at Norge støtter opp om den linjen Europakommisjonen har foreslått for en ansvarsfordeling av flyktninger til Europa.

Norge, som et ressurssterkt land, kan gjøre mer for et felles svar på en europeisk utfordring. Alle mennesker som har et beskyttelsesbehov og søker asyl, skal få dette.

Dublin-avtalen i sin nåværende form fungerer ikke. EU trenger en ny avtale, og Norge må bidra til at dette kommer på plass så fort som mulig. Flyktningstrømmen må møtes med koordinerte tiltak, som understreker EU som et solidaritetsprosjekt – mellom landene og utenfor.

Vi må ikke bygge opp de murene mellom land i Europa som vi har brukt så lang tid på å bygge ned.