Ungarn i unåde hos EU

På 17. mai, mens vi feiret grunnlovsdagen her i Norge, vedtok Europaparlamentet en resolusjon som åpner for sanksjoner mot Ungarn. Bekymringer over rettssikkerheten i landet er en av flere grunner til dette. Det er første gang i Europaparlamentets historie at en slik resolusjon blir vedtatt.

I Europaparlamentet stemte 393 medlemmer for, 221 imot, og 64 avstod fra å stemme.

Siden statsminister Orbáns parti gikk inn i regjering i 2010 har de underminert deler av maktfordelingsprinsippet gjennom å, svekke makten til domstoler og sette sine allierte i topposisjoner i offentlige institusjoner. Videre har de også tatt over kontrollen av store deler av Ungarns nyhetsmedia, den fjerde, men uformelle, statsmakten.

Viktor Orbán møter i Europaparlamentet tidligere i år. Foto: Det europeiske råd

Viktor Orbán møter i Europaparlamentet tidligere i år. Foto: Det europeiske råd

Med denne resolusjonen ønsker Europaparlamentet å iverksette Artikkel 7(1) i Den europeiske traktaten. Denne går ut på at et land kan miste sin stemmerett i Det europeiske råd. Komiteen om borgernes rettigheter og rettslige og indre anliggender kommer nå til å utforme en resolusjon som skal legges frem for en plenumsavstemning.

Artikkel 7 tilsier at EU kan pålegge sanksjoner hvis de ser «alvorlige og vedvarende brudd» på grunnverdier som «respekt for menneskeverd, frihet, demokrati, likhet, rettssikkerhet og respekt for menneskerettigheter» i et medlemsland. Resolusjonen nevner spesifikt angrep på  ytringsfrihet, akademisk frihet, migranters, asylsøkeres og flyktningers rettigheter, samt retten til fredelige protester, som grunnlag for å iverksette tiltak i henhold til denne  artikkelen.

Europaparlamentet fordømte en «seriøs forverring av rettsikkerheten, demokrati og grunnleggende rettigheter» i Ungarn og ytret et sterkt ønske om en prosess som teoretisk sett kan føre til EU-sanksjoner mot Budapest.

Resolusjonen krever at Ungarn opphever lover som innsnevrer asylsøkeres og organisasjoners rettigheter, og å bli enige med amerikanske myndigheter om saken relatert til Budapests Central European University. Universitetet er støttet av den ungarsk-amerikanske finansmannen George Soros.

Ungarn har også innført en «anti-EU kommunikasjonskampanje» og tiltak mot immigrasjon.

Resolusjonen ber  Europakommisjonen om å strengt overvåke Ungarns bruk av EU-midler.

Alle EUs medlemsland må være enige for at artikkelen skal tas i bruk, noe som setter terskelen for handling høyt. Det er trolig at Polen, som er Ungarns allierte, vil legge ned veto mot Europaparlamentets forslag.

Europaparlamentets avstemning er likevel et viktig steg i retning av sanksjoner, og et symbolsk skifte som markerer den første gangen Europaparlamentet har krevd at et land skal bli straffet med Artikkel 7-sanksjoner.

 

You may also like...