Sosialistisk Venstreparti

Motstand mot EU har en sentral plass i SVs historie. Faktisk var det i stor grad EF-motstand tidlig på 70-tallet som førte til at SV så dagens lys, da partiet har sitt utspring fra Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i EF. Den motstanden ligger der fremdeles.

Frem mot valget evaluerer og anmelder vi europapolitikken til de største partiene. Kriteriene er de samme for alle. Først ut var Rødt, i dag har turen kommet til SV og i morgen går vi videre til Ap.

SV europapolitikk

EU-medlemskap – Mot

SV er mot norsk medlemskap i EU.

Standpunktet begrunnes blant annet med at medlemskap vil innebære felles landbrukspolitikk, felles fiskeripolitikk, felles handelspolitikk og felles valuta. I tillegg til dette nevnes det at Norge må bevare sin nasjonale selvråderett.

Skulle medlemskap bli aktuelt må det være tre fjerdedels flertall for det på Stortinget, i tillegg til flertall i folkeavstemning, mener SV.

EØS – Si opp og erstatte med handelsavtale

SV vil arbeide for å si opp EØS-avtalen og erstatte den med en handelsavtale.

En handelsavtale må sikre norsk markedstilgang til Europa, og samtidig sikre norsk selvråderett. Så lenge EØS består, må reservasjonsretten brukes aktivt. Særlig skal retten brukes mot «direktiver som svekker faglige rettigheter, den norske velferdsmodellen og vår helsepolitiske, forbrukerpolitiske og miljøpolitiske handlefrihet.»

SVs fremste ankepunkt mot avtalen er at den er udemokratisk. Som det står i arbeidsprogrammet: «Norge overtar direktiver fra EU uten at vi har innflytelse over dem, og avtalen gir mindre handlingsrom for å regulere markedene.» I tillegg mener de at EØS-avtalen og EU-domstolens begrenser arbeidstakernes makt og rettigheter i Norge.

Det kommer ikke frem om de ønsker folkeavstemning om EØS-avtalen.

Schengen – Offentlig evaluering

SV vil kreve en offentlig evaluering av Schengen-avtalens konsekvenser. Utover dette skrives det ingenting om Schengen, grensekontroll eller fri bevegelse.

Europeisk samarbeid – For

SV ønsker et omfattende samarbeid med EU. De har generelt en positiv holdning til samarbeid mellom land, da de mener dette, kombinert med handel, vil dempe konflikter og åpne muligheter. Fokuset deres er primært på internasjonalt samarbeid, ikke europeisk.

Et unntak er asyl. SV går inn for at det skal opprettes et felles europeisk asyl- og kvotesystem med forpliktende ansvarsfordeling. (For at et slikt system skal fungere vil det imidlertid kreve at landene gir fra seg suverenitet på et område som i dag i stor grad er under nasjonalstatens kontroll. Videre må det være et organ som kontrollerer at landene holder sine forpliktelse. Kanskje en jobb for EU?)

Ikke overraskende er klima og miljø to områder hvor viktigheten av samarbeid særlig trekkes frem. Innenfor disse områdene ønsker SV at Norge skal være en pådriver. Men heller ikke her nevnes europeisk samarbeid eksplisitt.

Dom – Terningkast 2 (sterk)

SV er motstandere av norsk EU-medlemskap og EØS-avtalen, som de ønsker å erstatte med en omfattende handelsavtale. Konsekvensen av en slik politikk vil være at Norges nære og gode forhold til EU settes på spill.

Det er noe litt underlig over denne motstanden, all den tid SV ser viktighet av og ønsker mer internasjonalt samarbeid, og vil at Norge skal være en pådriver for dette på en rekke områder. Det ville da vært naturlig at Norge deltok i de fora der det er mulig å påvirke og få gjennomslag, som EU faktisk er. Litt merkelig er det også at de ikke nevner europeisk samarbeid og EU når det kommer til klima, en kjernesak for SV og et område unionen har vist internasjonalt lederskap.

Likevel skal SV ha ros for sitt fokus på samarbeid mellom land, og at de anerkjenner at Norge trenger et godt samarbeid med EU. Det er også bra at SV ønsker et system for felleseuropeiske løsninger når det kommer til rettferdig fordeling av asylsøkere.