Suvereniteten ikke svekket

Innlemmelse av EUs tredje energimarkedspakke og norsk deltakelse i ACER vil ikke svekke norsk suverenitet på energifeltet. 

Denne kronikken var på trykk i Sandefjords Blad tirsdag 2. januar.

EØS-komiteen har vedtatt at EUs tredje energimarkedspakke innlemmes i EØS-avtalen dersom Stortinget gir samtykke. Denne pakken, som ble vedtatt av EU i 2009, førte blant annet til opprettelsen av EU-byrået for samarbeid mellom nasjonale reguleringsmyndigheter (ACER).

Innlemmelsen av energimarkedspakken og norsk deltakelse i ACER vil gi økt eksport av fornybar energi og bedre forsyningssikkerhet i Norge og Europa. Norge vil derimot ikke miste makten over egne kraftressurser og energiproduksjon, da EUs energisamarbeid ikke styrer utdelingen av tillatelser og konsesjoner.

Ved innlemmelse av energimarkedspakken blir den nasjonale, uavhengige Reguleringsmyndigheten for energi (RME) opprettet, samt en nemnd som behandler klager på RMEs vedtak. ACERs arbeidsoppgaver inkluderer å øke samhandlingen mellom disse nasjonale, uavhengige reguleringsmyndighetene og sikre lik regelverksutvikling blant deltakerlandene. Dette skal føre til et sikkert og bærekraftig felles energimarked i Europa.

ACER gjør dette gjennom å gi råd og anbefalinger til nasjonale myndigheter. I ytterst få saker kan de også fatte bindende vedtak, men kun dersom et deltakerland ber om det eller for å hindre langvarige og kostbare konflikter mellom medlemslandene.

For Norges del er det EFTAs overvåkningsorgan (ESA) som er vedtaksmyndighet der ACER fatter vedtakene i EU. Med andre ord: ACERs vedtak blir ikke uten videre bindende i Norge.

Norsk deltakelse i ACER vil også gi Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) en plass ved bordet i EU-byrået, som gjør at Norge kan påvirke saker og prosesser i langt større grad enn i dag.

Den pågående utbyggingen av strømkabler fra Norge til kontinentet og Storbritannia er frakoblet ACER og deres arbeidsområder. Slik utbygging kan øke de svært lave norske strømprisene noe, men også gi flere positive konsekvenser. Norge vil kunne eksportere mer fornybar vannkraft i regnfulle perioder og importere rimeligere energi fra Europa i tørre perioder med stor vind- og solkraftproduksjon. Dette fører til mer stabile strømpriser uavhengig av sesong og en mer klimavennlig energisektor i Europa.

En faktabasert debatt om ACER og EUs energisamarbeid er nødvendig for å unngå misforståelser og spredning av falske EU-nyheter. Den tredje energimarkedspakken vil gi økt eksport og mer bærekraftig og sikker energiforsyning i Europa, i en tid preget av sikkerhetspolitiske utfordringer og omfattende vær- og klimaendringer.

ACER kan fatte bindende vedtak på enkelte områder dersom det oppstår uenigheter mellom de nasjonale reguleringsmyndighetene. For Norge og de øvrige EØS/EFTA-landene tilfaller denne makten EFTAs overvåkningsorgan (ESA). ESA kan med det fatte bindende vedtak rettet mot Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Disse vedtakene angår norske statlige myndigheter og har ikke direkte rettslig virkning i Norge. Ifølge Justisdepartementets lovavdeling overføres det ikke myndighet i Grunnlovens forstand. Videre kan ESA kreve informasjon fra energiselskaper om visse forhold, noe som anses av Justisdepartementet å være «lite inngripende» i Grunnlovens forstand.

Ettersom Justisdepartementets lovavdeling vurderer de to endringene som «ikke overføring av myndighet» og «lite inngripende», kan Stortinget med alminnelig flertall gi samtykke til at rettsaktene innlemmes i EØS-avtalen, i tråd med Grunnloven § 26, annet ledd. Enkelt sagt, det er ifølge Justisdepartementet ingen betydelig overføring av myndighet som følge av EUs tredje energimarkedspakke.

Illustrasjonsbilde: Oran Viriyincy, FLICKR.

Johnny Olsrud

Johnny Olsrud er leder av Europabevegelsen Vestfold.

You may also like...