Stemmerett for nordmenn i ulike EU-medlemsland

I de aller fleste tilfellene blir nordmenn behandlet på lik linje med andre tredjelands borgere i de enkelte i EU-landene, men det er stor variasjon mellom de ulike landene av hvordan man behandler tredjelandsborgere.

I Estland kan alle som har permanent oppholdstillatelse stemme ved lokalvalg, mens i Irland kan enhver som til vanlig bor i Irland få stemme.Norge utenfor EU

En rekke EU-land gir borgere fra tredjeland stemmerett ved lokalvalg etter en viss botid. I Belgia, Ungarn, Litauen, Luxembourg, Nederland og Slovenia er denne botiden satt til 5 år.

I Spania og Portugal er det normalt krav om 5 års botid, men Norge har inngått egne gjengjeldelsesavtaler som reduserer dette til 3 år for nordmenn.

I Slovakia gis borgere fra tredjeland stemmerett etter 8 år.

En del EU-land gir ikke tredjelands borgere stemmerett ved valg i det hele tatt. Kun om man blir statsborger i disse landene kan få denne rettigheten. Dette gjelder i 14 EU-land; Østerrike, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Frankrike, Tyskland, Hellas, Italia, Latvia, Malta, Polen, Romania og Storbritannia

You may also like...