Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket

Åpen konsultasjon om gjennomføringen av TEN-T igangsatt av Kommisjonen 1.8.2017.

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1315/2013 av 11. desember 2013 omhandler Unionens retningslinjer for utvikling av det transeuropeiske transportnettverket og om oppheving av beslutning nr. 661/2010/EU.

You may also like...