Positivitet rundt EUs tredje energimarkedspakke

Europabevegelsens nestleder Irene Johansen deltok på høringen om EUs tredje energimarkedspakke.

Europabevegelsens nestleder Irene Johansen (i midten) i prat med Espen Barth Eide (saksordfører) og Nei til EU etter høringen. Foto: Camilla Walstad.

Det var bred deltakelse under høringen 2. februar, både fra arbeidstaker- og arbeidsgiverforeninger, bransje- og interesseorganisasjoner. Saken har lenge vært debattert i mediene, med stort fokus fra nei-siden på å svartmale konsekvensene av at EUs energimarkedspakke innlemmes i EØS-avtalen. Stortingshøringen viste derimot at den store majoriteten av organisasjonene som deltok stiller seg positive til en innlemming og de konsekvenser det gir.

Toget har gått for nasjonale løsninger på energiområdet

Blant argumentene som gikk igjen i favør av innlemmelse av energimarkedspakken, var at toget har gått for nasjonale løsninger på energiområdet. Norge har i mange år deltatt i det europeiske energimarkedet, og må fortsette å sikre seg en plass i markedet, med like rettigheter og vilkår som andre land. Også klimaargumentet ble trukket frem av flere. Økt eksport av fornybar kraft til kontinentet, er blant Norges mest effektive midler for å gjøre Europa mer klimavennlig.

ACER bestemmer hverken strømpriser eller bygging av kraftkabler

Videre ble det understreket fra flere hold at innlemmelse av denne markedspakken, inkludert deltakelse i energibyrået ACER, ikke vil føre til at Norge må bygge flere utenlandskabler mot sin vilje. Utbygging av utenlandskabler og eventuelle prisendringer som følge av dette, er en separat sak, og Norge vil fortsatt ha selvråderett over egne kraftressurser, samt myndighet til å dele ut tillatelser og konsesjoner også etter innlemmelse av rettsaktene. For øvrig ble det fremhevet at strømprisene i Norge hovedsakelig bestemmes av prisen på CO2-kvoter, vær- og klimaforhold, etterspørsel etter kraft og prisen på kull. Et av nei-sidens hovedargumenter mot ACER og EUs energipolitikk ble med andre ord motsagt av en rekke aktører.

Europabevegelsens innspill

Europabevegelsen la vekt på nettopp markedsadgang, klimaeffekten og deltagelse i ACER i vårt innlegg til støtte for innlemmelse av energimarkedspakken. Samtidig er det liten tvil om at EU-medlemskap må til for å få tilstrekkelig påvirkningskraft i prosessene i ACER, ettersom Norge nå vil stå uten stemmerett.

Avslutningsvis oppfordret Europabevegelsen Stortinget om å be Regjeringen utrede hvilken effekt opprettelsen av EU-byråer har for EØS-avtalen. Utviklingen i retning av flere byråer som ivaretar og utvikler politikk, har blitt problematisert av både tidligere og nåværende regjeringer.

Hele høringen kan ses på Stortingets nett-tv.

 

Videre lesning

Dette har Europabevegelsen skrevet om ACER i det siste:

Høringsuttalelse: EUs tredje energimarkedspakke og ACER

Kronikk: Suvereniteten ikke svekket

Redegjørelse: Innlemmelse av EUs tredje energimarkedspakke

You may also like...