Norsk høring – ILUC-direktivet om miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/1513 av 9. september 2015 som endrer direktiv 98/70/EF relatert til kvalitet på bensin og diesel og direktiv 2009/28/EF om fremme av bruk av energi fra fornybare kilder.

Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Klima- og miljødepartementet 10.7.2017

Et nytt EU-direktiv skal sikre at dyrking av råstoffer til biodrivstoff gir vesentlige reduksjoner i klimagassutslipp også når utslipp fra indirekte arealbruksendringer medregnes. Det tok nesten tre år å oppnå enighet om det såkalte ILUC-direktivet (indirect land use change), som skal være gjennomført i EU-landene innen 10. september 2017. EØS/EFTA-landene starter nå en formell prosess med tanke på innlemmelse i EØS-avtalen. Ifølge Klima- og miljødepartementets EØS-notat vil dette kreve en revisjon av produktforskriften. Handlingsplanen for norsk oppnåelse av fornybardirektivet må kanskje også oppdateres.

You may also like...