Norge sikrer bankene ved å dele suverenitet

Den norske regjeringen la i løpet av april frem flere forslag om at Stortinget gir samtykke til EØS-tilpasninger for å delta i EUs finanstilsynssystem. Regjering ønsker alt at Norge deltar i tre tilsyn og et råd.

EU etablerte allerede i 2011 et nytt europeisk tilsynssystem for «å styrke tilsynet med hele den europeiske finanssektoren og bedre forutsetningene for finansiell stabilitet. I oktober 2014 ble det oppnådd politisk enighet om hovedprinsippene for en EØS-tilpasning. Regjeringen søker nå Stortingets samtykke for å for å delta i Den europeiske banktilsynsmyndighet, Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner og Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet, samt Det europeiske råd for makroøkonomisk systemrisiko. Les mer på regjeringens nettsider.

Tilslutningen til de nye tilsynene krever at Norge avgir suverenitet i henhold til grunnloven i et slikt omfang at et kvalifisert flertall av 3 fjerdedelers flertall må til. Dette har ikke vært gjort siden inngåelsen av EØS-avtalen. Norge vil få delta i de nye strukturene som observatører «to the fullest extent possible wothout voting rights».

– Etter krevende og teknisk kompliserte forhandlinger om utformingen av EØS-tilpasninger til EUs finanstilsynssystem, er jeg glad for at vi nå kan be om samtykke fra Stortinget til disse avtaletekstene, sier EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker.

Det har vært nødvendig å finne EØS-tilpasninger som passer EØS-avtalens system og konstitusjonelle skranker i EØS/EFTA-statene. I mellomtiden er det vedtatt 180 rettsakter på finansmarkedsområdet som hittil ikke er tatt inn i EØS-avtalen i påvente av en avklaring på EØS/EFTA-statenes deltakelse i dette tilsynssystemet.

DnB-styremedlemmer har for mange styreverv
Som en følge av deltagelse av i Den europeiske banktilsynsmyndigheten vil også regler for styreverv innlemmes i Norge. Dette får blant annet følge for DnB-styret der nåværende styreleder og tre andre styremedlemmer har for mange verv enn det de nye reglene tilsier. Les mer om dette hos Dagsavisen.

 

 

You may also like...