Norge må delta i EUs forsvarssamarbeid PESCO

Foto: Dimitar Nikolov, flickr.

Europabevegelsen er glad for at den nye regjeringen er tydelig på at norsk sikkerhet best ivaretas via internasjonalt samarbeid og går inn for tett forsvarssamarbeid med unionen.

Som EØS-land er norsk deltakelse i EUs nye forsvarssamarbeid PESCO ingen selvfølge, derfor krever det en handlekraftig regjering for at Norge ikke skal bli satt på sidelinjen mens Europas nye, store forsvarssamarbeid skal utformes. At regjeringsplattformen klart uttrykker et ønske om å delta bør glede enhver som er opptatt av at norske forsvarsinteresser skal fremmes i framtiden: «Regjeringen er positiv til EUs forsvarssamarbeid og vil arbeide for at tredjeland kan delta i dette.». Argumentene for norsk deltakelse er mange.

Noen tenker kanskje at deltakelse i PESCO er overflødig så lenge Norge er med i NATO. Men NATO-sjef Stoltenberg anser selv PESCO-samarbeidet som komplimenterende for NATO og ønsker det velkommen. Det gleder Europabevegelsen at Stoltenbergs holdning deles av regjeringen i sin erklæring: «Utviklingen av EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk skaper merverdi for NATO som allianse.»  I november ba NATO-sjefen EU åpne for at NATO-allierte kan delta i samarbeidet.

Forsvarssamarbeidet kommer i en tid preget av et mer aggressivt Russland og en mindre forutsigbar amerikanske president. I tillegg fører brexit til stor usikkerhet om hvilket ansvar og retning Storbritannia – Europas ledende forsvarsmakt – vil ta fremover. Regjeringsplattformen viser heldigvis at Norges nye regjering henger med på notene i et Europa i stadig endring.

Dette var bakteppet da PESCO-samarbeidet ble vedtatt av 25 EU-land 11. desember, med sikte på at EU i større grad kan stå på egne militære ben. De 25 landene går inn for å dele forsvarsrelatert kunnskap, investere i felles prosjekter og styrke forsvarets beredskap. Finansieringen av utviklingsprosjekter skal foregå ved at EU tar 20-30% av regningen. Dermed vil det bli gunstig å samarbeide med aktører som har krav på EUs støtte. På nåværende tidspunkt har ikke aktører fra tredjeland krav på dette.

Å slutte seg til PESCO-samarbeidet er nødvendig for å sikre best mulig rammevilkår for norsk forsvarsindustri. Norsk deltakelse er ikke gitt og med vårt fravær vil utviklingen av PESCO foregå uten at våre interesser fremmes, og norsk forsvarsindustris konkurranseevne og adgang til det europeiske markedet vil svekkes. Dette henger sammen med at norske aktører vil være lite attraktive samarbeidspartnere for PESCO-medlemmer hvis det utelukker EUs subsidiering.

Europabevegelsen er glad for at regjeringen ser samarbeid med både NATO og EU som hensiktsmessig, og at de vil jobbe for et tettere forsvarssamarbeid med unionen.

Innlegget var på trykk i Romerikes Blad 1 februar 2017.

You may also like...