LO – fortsatt for EØS!

På LO-kongressens siste dag, fredag 12. mai, ble nytt politisk handlingsprogram vedtatt. Det vil være gjeldende frem til neste ordinære kongress i 2021. LO-kongressen har på ny understreket viktigheten av EØS og europeisk samarbeid, men samtidig gikk kongressen inn for at norsk lovgivning om arbeidslivsrettigheter skal gå foran EØS-rett.

Forut for kongressen hadde fire forbund varslet sitt «nei til EØS»-standpunkt, hvorpå både LO-ledelsen, andre LO-forbund og Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre gikk ut og advarte mot å sette avtalen på spill. Det endelige resultatet ble likevel en fornyet konstatering av at EØS ligger til grunn for LOs handlingsprogram. Forutsigbarheten EØS-rammeverket skaper, markedsadgang og like rammevilkår i hele Europa trekkes frem som særdeles viktig.

Det ble også vedtatt at arbeidslivslovgivning skal gis forrang fremfor EU-lover i tilfeller der de står i strid med hverandre: «ILOs kjernekonvensjoner tas inn i Menneskerettsloven og ved konflikt går foran annen lovgivning, også lover med tilsvarende forrangsbestemmelser. Norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler».

Kongressen vedtok videre at man ønsker å delta «aktivt i EFTAs konsultative komité for å fremme arbeidstakerrettigheter og den sosiale dimensjon». Intensjonen er god, men en bør spørre seg om ikke denne kampen primært angår og pågår i EUs beslutningsorganer, ikke i EFTAs konsultative komité.

Et mindretall opprettholdt forslag om forbud mot bemanningsbyråer, men ble nedstemt av et stort flertall. Dermed gikk redaksjonskomiteens innstilling gjennom uten endringer. Hele den nye teksten kan du lese her:

Hele teksten om EØS og Europapolitikk fra LOs handlingsprogram:

Våre europeiske naboland og EU er Norges viktigste samarbeidspartnere både økonomisk og politisk og utgjør samtidig Norges største eksportmarked. Et forutsigbart og gjensidig samarbeid er nødvendig for å sikre Norge tilgang til EUs indre marked og rammevilkår som er likeverdige med andre EU- og EØS-land. EØS-avtalen har siden inngåelsen ivaretatt Norges interesser på dette området. EØS-avtalen er derfor grunnlaget for LOs faglige europapolitikk.

LO mener at den sosiale dimensjonen i det indre marked må styrkes. Å sikre minimumsregler på arbeidsrettsområdet og hindre sosial dumping må være høyt prioritert. Utviklingen har gått i motsatt retning, med angrep på eksisterende rettigheter og færre nye minimumsregler. I tillegg har finanskrisen lagt press på nasjonal lønnsdannelse, kollektive forhandlinger og grunnleggende arbeidstakerrettigheter i flere europeiske land.

LO krever en aktiv norsk europapolitikk. Norge må bruke handlingsrommet i EØS-avtalen både for å påvirke utformingen av nytt regelverk og ved gjennomføring i norsk rett. Politiske myndigheter må sikre at norske interesser ivaretas. Tidlig innsats i de politiske prosessene vil være påkrevet for å få gjennomslag. Dialog med arbeidslivets parter i forbindelse med innføring av EU-lovgivning i norsk rett er avgjørende.

Reservasjonsmuligheten må brukes når EU-direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger. Storbritannias utmelding av EU kan få betydelige konsekvenser for både EU og Norge. Norges samarbeid og handel med Storbritannia må derfor sikres gjennom nye avtaler. LO forventer at norske myndigheter utreder politiske, økonomiske, sosiale og avtalemessige konsekvenser av Storbritannias utmelding av EØS-avtalen.

LO vil:

  • Kreve at norske myndigheter går imot begrensinger i retten til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdannelse.
  • Kreve at ILOs kjernekonvensjoner tas inn i Menneskerettsloven og ved konflikt går foran annen lovgivning, også lover med tilsvarende forrangsbestemmelser. Norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovsgivning må gis forrang foran EUs regler. Det må startes et arbeid for å sikre at ILOs kjernekonvensjoner tas inn i Grunnloven.
  • Delta aktivt i EFTAs konsultative komité for å fremme arbeidstakerrettigheter og den sosiale dimensjon.

You may also like...