Lik lønn for likt arbeid

EU reviderer det kontroversielle utstasjoneringsdirektivet og styrker dermed arbeideres rettigheter.

Europaparlamentet vedtok denne uken et nytt utstasjoneringsdirektiv. Direktivet har vært et av de mest omdiskuterte i EU og revisjonen av det har splittet unionen mellom øst og vest. Forhandlingene har pågått i lang tid, og endelig er parlamentarikerne og medlemslandene enige om å skjerpe regelverket. Nå får utsendte arbeidere rett på samme lønn som lokalt ansatte.

Ukens kompromissvedtak må dermed anses som et gjennombrudd på veien mot et Europa bygget på sosiale minstestandarder og rettferdige arbeidsvilkår for alle europeere.

Hva er en «utstasjonert arbeider»?

En utstasjonert arbeidstaker er en ansatt som er sendt av arbeidsgiveren til et annet EØS-land for å utføre en tjeneste midlertidig.

Utstasjoneringsdirektivet

Det gamle direktivet åpnet for at utsendte arbeidstakere kan jobbe under vilkårene til arbeidsgiver i hjemlandet. Men dersom utstasjoneringen varer i mer enn to år er det vertslandets arbeidsmarkedslovgivning som skal gjelde, dersom den er mest gunstig for arbeidstaker.

Hensikten med det gamle regelverket var å trygge utsendte arbeideres rettigheter. Men direktivet ble utformet for tyve år siden – i en tid der øst-utvidelsen fortsatt var en fjern drøm. De siste 10 årene har direktivet i praksis legitimert sosial dumping og forskjellsbehandling av utenlandske og lokalt ansatte.

Hva har vært stridens kjerne?

For høykostnadsland er det en fordel å kunne importere kompetanse utenfra for kortere prosjekter, men i praksis har regelverket i noen bransjer blitt utnyttet til å hyre inn rimelig arbeidskraft til alt for dårlige vilkår. For lavkostnadsland er det et konkurransefortrinn å kunne selge midlertidig rimelig arbeidskraft til land med høyere lønninger. Derfor har land som Polen, Ungarn, Latvia og Litauen vært blant de største motstanderne av at utstasjoneringsdirektivet skulle revideres og arbeidernes rettigheter styrkes. Etter lange forhandlinger gikk til slutt medlemslandene med på et kompromiss.

Hva sier de nye reglene?

Hensikten med det nye regelverket er å sikre lik lønn for likt arbeid på samme sted mellom utsendte arbeidere og lokalt ansatte.

LØNN: Utsendte arbeidstakere har nå rett på samme lønn for samme arbeid på samme sted som lokalt faste ansatte. Alle alle nasjonale regler, nedfelt i lov eller i allmenngjorte tariffavtaler, om godtgjørelse skal gjelde for utsendte arbeidstakere.

ARBEIDSVILKÅR: Alle unntak for utsendte arbeidstakere skal opphøre etter 12 måneder eller maksimalt 18 måneder i spesielle tilfeller. Etter dette skal nasjonale regler gjelde fullt ut og utstasjonerte arbeidstakere vil dermed ha rett på de samme vilkårene som de lokale ansatte.

REISE, KOST OG LOSJI: Skal dekkes av arbeidsgiveren og skal ikke trekkes fra arbeidstakerens lønn. Arbeidsgivere skal sikre at boforholdene er anstendige og i tråd med nasjonale regler.

Camilla Walstad

Camilla Walstad er prosjektmedarbeider for Europabevegelsens EØS-prosjekt.

You may also like...