Ny leder i European Movement International

På generalforsamlingen i European Movement International (EMI) i Brussel 24. og 25. november 2017, ble Eva Maydell fra Bulgaria valgt til ny leder.

Av Torbjørn Wilhelmsen, sentralstyremedlem i Europabevegelsen.

Maydell er medlem av EU-parlamentet hvor hun er tilknyttet European People’s Party-gruppen. Nye visepresidenter og styremedlemmer ble også valgt. Vi kan glede oss over at det er to nordiske representanter i det nye styret; Aura Salla fra Europabevegelsen i Finland og Christine (Stine) Bosse fra Europabevegelsen i Danmark. De vil være tydelige nordiske røster.

Generalforsamlingen ble lagt opp i tre hoveddeler. Første del var satt av til politisk arbeid i tre ulike arbeidsgrupper som hver tok utgangspunkt i forslag i posisjonsnotater (position papers).

  • More Democracy, Citizen’s Rights and Freedom
  • Jobs, Competitiveness and Sustainable Growth
  • Europe in the World

Selv tok jeg del i den siste arbeidsgruppen. EMI deler betydningen vi understreker i EM Norge, at EU må spille en aktiv rolle vis-a-vis andre aktører på den globale areaen.  «Skape et sterkt og forent Europa på den globale areaen» er overskriften på dette kapitlet i EMIs posisjonsnotat. EMI understreker at Europa må samles tydeligere om en felles utenriks- og sikkerhetspolitikk, særlig på områder som energisikkerhet, sikkerhet i cybernettet og i terrorbekjempelse. EMI mener at det må ta skritt i retning av en fult utbygd forsvarsunion. Men vi var også enige om at brexit-forhandlingene må respektere rettighetene til både UK og EU-borgere og at det legges til rette for et sterkt rammeverk for relasjonen UK-EU etter bruddet er gjennomført. Samtidig er EMI opptatt av å styrke de demokratiske og sivile institusjonene i land som har medlemskapspotensial til EU.

Også på demokrati-området, borgernes deltakelse og de grunnleggende verdiene som EU bygger på, må utvikles. EMI mener det er viktig å fortsette reformen av EU i retning av økt demokratisk medvirkning, og at EU må arbeide videre med å skape en felles-europeisk offentlighet. Under plenumsdebatten kom det blant annet frem at EMI vil støtte at forslaget om å etablere en pan-europeisk liste til Europaparlamentsvalget i 2019. Dermed tvinges innbyggerne til å drøfte felleseuropeiske tema, og ikke bare fokusere på hva hvert av landenes representanter skal utføre på vegne av sitt land/region.

Arbeidsgruppen som tok for seg bærekraftig Europa, understreket betydningen av at EU må utvikle den (gjenoppståtte) sosiale dimensjonen, The Pillar of Social Rights. I dette ligger blant annet å fordype den europeiske pengeunionen når det gjelder en felles arbeidsmarkedspolitikk. EMI mener også at EU skal fortsette med å stille krav til medlemslandene i lys av klimaforpliktelse fra Paris-avtalen i arbeidet med å nå en lavkarbon-økonomi.

En viktig og sentral del av generalforsamlingen var valg av nytt styre. Dette er en omstendelig prosedyre med et komplisert opptellingsregime. Resultatet foreligger (se egen sak). Det som kjennetegner valgresultatet, er at det nyvalgte styret (det er 21 i alt) er langt yngre enn det foregående og at kvinneandelen er økt betydelig. Det er trolig første gang lederjobben har gått fra en eldre herre til en ung kvinne. Det er jo løfterikt i seg selv!

Den siste delen av generalforsamlingen ble viet politisk diskusjon, og det manglet ikke på innlegg og synspunkter. Møtet tilkjennegav stor grad av enighet, men også et betydelig engasjement i de ulike landene. Generalsekretær Kirsti Methi tok i et innlegg opp behovet for å modernisere EMI både i forhold til å tydeliggjøre sin rolle som sivilsamfunnets stemme i tillegg til å forbedre måten vi kommuniserer internt med mål om økt samarbeid mellom EMIs medlemmer. I den sammenheng ble det etterlyst en høyere grad av transparens fra eksempelvis styremøtene i EMI og streaming fra de mange møtene som EMI arrangerer i Brussel. Hun fikk svært mange positive tilbakemeldinger fra andre delegater om disse forholdene.

En generalforsamling i EMI er et svært bra sted å knytte kontakter. Vi fikk mange tips, forslag og innspill fra ulikt hold, men jeg vil særlig trekke frem erfaringer fra EM Tyskland som har lang og meget god tradisjon for arbeid opp mot skolen. Her har vi mye erfaring og mange ideer å vurdere i Norge. Likeledes var det spennende å diskutere demokratiutvikling i Tyrkia. VI ble utfordret på en konkret i de om en workshop for studenter fra Norge og Tyrkia for å styrke både forståelse og vennskapsbånd mellom unge i de to regionene. Det vil være nyttig begge veier. Slik kan EMI være en brobygger på tvers av både medlemmer og ikke-medlemmer i EU, på tvers av kulturer og språklige barrierer. Ja, barrierer var vel ett av de få ordene ingen snakket om på EMIs generalforsamling.

Torbjørn Wilhelmsen

Sentralstyremedlem

You may also like...