Klima- og miljødepartemenets EØS-strategi 2017

Klima- og miljødepartementet utarbeider hvert år en strategi for hvilke saker som skal prioriteres i påvirkningsarbeidet overfor EU. Prioriteringene speiler EUs dagsorden med vekt på saker hvor Norge har interesser og forutsetninger for å bidra.

2. januar 2017 lanserte departementet sin strategi for 2017. Målet med strategien er først og fremst å forankre og spisse innsats og ressurser i departementets EU/EØS-arbeid. Strategien utgjør også en basis for KLDs innspill til regjeringens samlede årlige prioriteringer i Europapolitikken.

I regjeringens strategi for samarbeid med EU 2014-2017 er målet om en ambisiøs klima- og energipolitikk en av fem hovedsaker. Med Meld. St. 13 (2014-2015) startet Norge dialogen med EU om en avtale om felles oppfyllelse av klimamål for 2030. Den viktigste saken for KLD i 2017 vil være å medvirke til EUs utforming av det aktuelle klimaregelverket. På miljøområdet vil prioriterte områder innenfor sirkulær økonomi, som plastavfall og kjemikalier, gis høyest prioritet.

Last ned og les strategien

You may also like...