I Marrakech med folkets støtte

FNs klimatoppmøte er på ny i gang og Paris-avtalen fra 2015 skal følges opp. Norge er tilstede med en delegasjon bestående av representanter fra offentlig, privat og frivillig sektor. Sammen med klima- og miljøminister Vidar Helgesen leder nyutnevnt forhandlingssjef Henrik Hallgrim Eriksen klimaforhandlingene på vegne av Norge. Forhandlingene finner sted 4.-18. november i Marrakech, Marokko.

I september gjennomførte Respons Analyse en undersøkelse på oppdrag fra Europabevegelsen om nordmenns holdning til ulike temaer knyttet til Norges forhold til EU og Europa. I denne undersøkelsen ble det stilt spørsmål om i hvilken grad ulike saksområder bør besluttes på nasjonalt nivå eller overnasjonalt nivå.

Ikke overraskende var miljø- og klimapolitikk det området der halvparten av de spurte mener beslutninger må tas i internasjonale fora slik som EFTA og FN. Tre av ti mener at miljø- og klimapolitikken skal besluttes på nasjonalt nivå. De resterende mener at beslutningene tilhører både på nasjonalt og overnasjonalt nivå.

Det er de unge som mener at klima- og miljøbeslutninger må tas i internasjonalt fellesskap, mens desto eldre du blir, desto mer mener man at beslutninger bør tas på nasjonalt nivå. I en norsk, partipolitisk sammenheng er det velgere fra Venstre og Miljøpartiet de Grønne som klart støtter opp om at miljø- og klimapolitikken hører hjemme i det overnasjonale samarbeidet. Ikke overraskende mener SPs og FrPs velgere at dette politikkområdet skal være en nasjonal beslutning.

Les mer om klimatoppmøte

Les den norske strategien for forhandlingene

You may also like...