Høringsuttalelse om EUs tredje energimarkedspakke og ACER

Europabevegelsen deltar på stortingshøringen om EUs tredje energimarkedspakke skal innlemmes i EØS-avtalen. 

Vi mener innlemmelse av energimarkedspakken og norsk deltagelse i ACER vil være til det beste for Norge og Europa.

Dette er våre hovedpunkt:

  • EØS-avtalen forplikter: et ensartet regelverk i hele EU/EØS er viktig og nødvendig for å sikre at norske borgere og økonomiske aktører har like rettigheter og vilkår.
  • Innlemmelse av den tredje energimarkedspakken vil gi økt forsyningssikkerhet, mer stabile strømpriser og økt eksport av klimavennlig, fornybar energi.
  • Norge vil ikke miste selvråderetten over nasjonale kraftressurser og energiproduksjon. EU-byrået ACER gir primært anbefalinger til nasjonale reguleringsmyndigheter og fatter kun svært få og lite omstridte vedtak.
  • Europabevegelsen støtter Justisdepartementets vurdering om at innlemmelse av energimarkedspakken kun fører myndighetsoverføring under terskelen for «lite inngripende».

Her kan du laste ned vår høringsuttalelse.