Høring om nye statsstøtteregler på fiskeriområdet

Europakommisjonen la nylig ut på høring et forslag til nye statsstøtteregler for fiskeri- og akvakultursektoren.

Denne teksten er hentet fra Stortingsbibliotekets EU/EØS-nytt.

Forslaget til endringer inngår i arbeidet med å modernisere EUs regelverk om offentlig støtte. Endringene skal også ta hensyn til reformen av EUs felles fiskeripolitikk (CFP) og fiskefondet (EMFF). Ut over dette skal de nye retningslinjene fortsatt skissere et sett med generelle prinsipper som Kommisjonen skal bruke når det vurderes om støtte til fiskeri- og akvakultur er forenelig med EU-regelverket for det indre marked. Det skal også angis spesifikke vilkår for ulike former for støtte.

Kommisjonen ønsker innspill fra offentlige myndigheter, borgere, bedrifter og organisasjoner. Fristen er 20. januar 2015.

Norske forhold som berøres
Europautredningen omtaler EØS-avtalen og statsstøtte til fiskerisektoren. På den ene siden er fiskerisektoren ikke underlagt statsstøttereglene i EØS-avtalens artikkel 61. Derimot står det i Protokoll 9, artikkel 4, at: «Støtte gitt av statsmidler til fiskerisektoren som vrir konkurransen, skal avskaffes». Utredningen peker på at regelen er annerledes utformet enn de vanlige statsstøttereglene, og at både norske myndigheter og EFTAs overvåkingsorgan ESA legger til grunn at ESA ikke har kontrollkompetanse på dette feltet. I en ekstern utredning til Europautredningen, Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet, omtales dette mer grundig.

Europakommisjonen la nylig ut på høring et forslag til nye statsstøtteregler for fiskeri- og akvakultursektoren.

Europakommisjonen la nylig ut på høring et forslag til nye statsstøtteregler for fiskeri- og akvakultursektoren.