Holship-dommen: En seier for fri etablering, et tap for havnearbeiderne

Konklusjonen fra Høyesterett i den såkalte Holship-saken er at arbeidere organisert i Norsk Transportarbeiderforbunds ikke har fortrinnsrett til lasting og lossing av skip i norske havner. Med det åpnes det for at også andre aktører kan etablere seg og tilby sine tjenester på havnene.

I lys av de fire frihetene er det viktig at Høyesterett er med på å verne retten om fri etablering, men dommen er utfordrende hva gjelder arbeidslivspolitikken, erkjenner Kirsti Methi, generalsekretær i Europabevegelsen. «-Forholdet mellom ILO-konvensjoner, EØS-avtalen og avtaler inngått mellom arbeidslivets parter er komplekst og forholdet dem imellom uavklart. Derfor er det viktig å prøve slike konflikter i rettssystemet, så vel som en sterkere involvering i det politiske systemet.»

– Denne dommen bryter opp et monopol og gjør at andre aktører, med andre tariffavtaler, kan slippe til. Det mener vi er bra. Det er viktig for fri bevegelse, og konstaterer at EØS er ett felles europeisk marked, der etableringsretten er grunnleggende, fastslår Kirsti Methi, som samtidig understreker at arbeideres rettigheter til enhver tid må sikres og ivaretas.

– Det er helt avgjørende at arbeideres rettigheter beskyttes. Dette gjelder både for norske og utenlandske arbeidere. For å bekjempe sosial dumping trengs gode lovverk på nasjonalt og europeisk nivå, samt at useriøse aktører som utnytter arbeidere straffes hardt. Her har myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og selskapene et stort ansvar. Økt globalisering kan ikke føre til et «race to the bottom». Det er derfor viktig å at norske representanter engasjerer seg og påvirker spillereglene i de internasjonale fora der rammene besluttes, sier hun. Norge gjør dette i ILO, men ikke i EU. Det er et tap for norsk arbeidsliv, avslutter hun.

 

 

For ytterligere informasjon kontakt Kirsti Methi

+47 404 91 371 / kirsti@europabevegelsen.no

You may also like...