Europeisk kvinnekamp

Kvinnekamp i EU innebærer, for å sitere Anette Trettebergstuen (Ap), at «En millimeter frem for likestillingssaken i EU får altså konsekvenser for alle Europas kvinner. Det er tøft!»

Utenfor unionen, i en tid der regjeringer i land som USA tar et skritt i feil retning i kvinnesaken, er det viktigere enn på lenge at europeiske land kjemper en kamp for kvinner både innenfor og utenfor Europas grenser. Bli med Europabevegelsen i tog 8. mars for å støtte opp under #SheDecides!

Initiativet ble startet Nederland etter president Trumps ordre om å kutte all støtte til internasjonale organisasjoner som diskuterer abort som en mulighet for de de hjelper. Organisasjonen ønsker å sørge for at kvinner verden over skal ha full tilgang til tilbud for familieplanlegging og seksuell helse.

Portret van Lilianne Ploumen Foto ; Pim Ras

Nederlandsk utviklingsminister og #SheDecides-initiativtaker Lilianne Ploumen Foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken

I anledning kvinnedagen den 8. mars ønsker vi i Europabevegelsen å belyse hvordan europeisk kvinnekamp i flere tiår har bidratt til å forbedre livene til millioner av kvinner.

Hvordan har så EU vært en pådriver for likestilling?

Allerede ved Romatraktatens inngåelse 25. mars 1957 ble prinsippet om lik lønn for likt arbeid innlemmet.

Likebehandling mellom kvinner og menn er en grunnleggende verdi for EU. Det har unionen bevist ikke bare gjennom ord, men også gjennom handling.

EUs tiltak for å fremme foreldrepermisjon har bidratt til fremgang i flere medlemsland. «The Pregnant Workers Directive» fra 1992 førte blant annet til at Storbritannia måtte utvide tilgangen til svangerskapspermisjon.  Foreldrepermisjon har vært på EUs agenda siden 80-tallet. Likevel viser tall fra 2010 at bare 2.7% av menn i EU tok ut fedrepermisjon. Unionen jobber derfor aktivt med å legge til rette for at dette tallet skal øke.

I 1996 introduserte Europakommisjonen «gender mainstreaming», noe som understreket deres ønske om å sette likestilling på dagsorden på alle samfunnsområder. Denne mainstreamingen betyr nettopp å promotere likestilling ikke bare gjennom spesifikke tiltak for kvinner, men gjennom å arbeide for at individuelle og strukturelle ulikheter blir adressert i alle instanser i EU.

Nøkkeltiltak for 2016-2019

Europakommisjonen har, i sitt arbeid for likestilling, satt opp fem nøkkeltiltak for perioden 2016-2019. Å øke kvinners deltakelse i arbeidslivet og bidra til å øke deres økonomiske selvstendighet er et av disse. Andre mål innebærer å redusere forskjellene i lønn og pensjon mellom kvinner og menn, å fremme likhet mellom kjønnene i beslutningstaking, å bekjempe kjønnsbasert vold og å promotere likestilling og kvinners rettigheter over hele verden.

Fremgang på disse områdene har også skjedd gjennom blant annet å sikre kvinners rettigheter under en graviditet, de som nylig har født og de som ammer. EU har derfor vedtatt regler som at kvinner skal ikke måtte jobbe nattevakter under en graviditet eller i kort tid etter en fødsel, at alle kvinner har rett på fødselspermisjon med lønn på minst 14 uker, og at de er beskyttet mot å bli oppsagt på grunn av en graviditet.

EUs direktiv for foreldrepermisjon tilsier også at menn og kvinner i arbeid har rett på minst fire måneder med foreldrepermisjon, der hver forelder må ta ut minst én av disse månedene.

Har Norge noe å lære?

EU iverksetter også lover som vi i Norge hadde tjent på å implementere. Aftenposten skrev i 2015 om hvordan en dom i EU-domstolen førte til at Norges folketrygd brøt med EUs likestillingsdirektiv, som vi har inngått. Mange stilte da krav til at regjeringen måtte gjøre endringer i reglene som tilsier at hvis ikke mor er «i aktivitet» får far ikke ta ut fedrepermisjon. Dette har det derimot ikke blitt endret i norsk lov. Slik ser vi at det ikke bare er EU som har mye å lære av Norge når det gjelder likestilling; vi kan – og bør – også lære av EU.

Ønsker du å lese mer om denne saken kan du gjøre det på Stortingets nettsider eller på Minervas nettsider.

Utoverskuende kvinnekamp

Saker som dette demonstrerer hvordan EU er et viktig verktøy i likestillingssaken. Gjennom å utvikle regelverk for å sikre at kvinnelige og mannlige arbeidstakere blir behandlet likt, og å sette minimumsstandarder for likestilling, har EU bidratt til å bedre situasjonen til millioner av kvinner over hele kontinentet.

Ved å stå utenfor EU går dermed Norge glipp av sjanser til å promotere likestilling i Europa. De skandinaviske landene ligger tett opp mot EUs modell på disse områdene, og flere aktive stemmer i disse spørsmålene hadde gagnet mange.

Europeisk initiativ i 2017

I Oslo 8. mars blir som nevnt også engasjementet til europeiske kvinner markert. Da skal nemlig den nederlandske, danske, svenske og belgiske ambassaden – sammen med flere andre samarbeidspartnere – gå bak parolen #SheDecides.

Dette er et initiativ som ble startet i Nederland etter at USAs president Trump i januar signerte en ordre –  en «global gag rule» – der han kuttet all amerikansk støtte til internasjonale organisasjoner som diskuterer abort som en mulighet med de de hjelper. Amerikansk lov forbød allerede før dette at skattepenger brukes for å betale for selve prosedyren.

Dette skapte sterke reaksjoner i Europa. Lilianne Ploumen, som er nederlandsk utviklingsminister, etablerte så en NGO med navnet She Decides. Organisasjonen ønsker å sørge for at kvinner verden over har full tilgang til tilbud for familieplanlegging og seksuell helse.

Også Norge har blitt med på initiativet, og har blant annet vært med på en konferanse 2. mars der Solveig Horne uttrykte sin støtte til initiativet. Norge har lovet å øke bidraget til dette arbeidet med 85 millioner kroner.

Det blir derfor tydelig hvor viktig det er at europeiske kvinner som Ploumen tar grep, og lanserer initiativer som disse.

Hvis du, som oss, er enig i at dette europeiske initiativet er viktig er du hjertelig velkommen til å bli med under parolen #SheDecides under 8. mars-toget i Oslo. Vi sees på Youngstorget klokken 18:00!

 

You may also like...