Europabevegelsens høringsuttalelse om trygd over landegrenser

Europabevegelsen avga 6. oktober sin uttalelse i høringen om trygd over landegrenser. I uttalelsen vektla vi at loven må sikre EU/EØS-borgeres rett til trygdeutbetalinger på tvers av hele EU/EØS-området. Loven må også legge til rette for at borgere kjenner sine egne rettigheter – gjennom en «trygde-ABC». 

Utgangspunktet for høringen er en utredning om hvordan norsk lov ivaretar borgeres rett til trygd når de oppholder seg i andre EU/EØS-land. Arbeids- og sosialdepartementet har sendt utredningen på høring, og Europabevegelsen var en av høringsinstansene. I vår uttalelse (høringssvaret) stiller vi oss bak de foreslåtte endringene i folketrygdloven, som vektlegger Norges forpliktelse til ikke å hindre EU/EØS-borgeres frie bevegelse.

I høringssvaret løfter vi  spesielt frem forslaget om en «trygde-ABC» som et viktig verktøy for at EØS-borgere skal kunne tilegne seg kunnskap om egne rettigheter. Vi mener at en «trygde-ABC», som distribueres til NAV-saksbehandlere og -brukere, må vise hvilke rettigheter en har som EØS-borger.

Mer om høringen – og Europabevegelsens høringssvar i sin helhet – kan du lese på Regjeringen.no.