EU styrker kampen mot sosial dumping

Mandag 23. oktober vedtok EU å styrke beskyttelsen for utstasjonerte arbeidere, som en respons på sosial dumping som økende problem i EU/EØS-området. Revideringen av direktivet har pågått i halvannet år.

EU-landenes ministre for arbeidslivs- og sosiale saker møttes 23. oktober i Rådet for sysselsetting, sosialpolitikk, helse- og forbrukersaker. Her vedtok de en revisjon av direktivet fra 1996 for utstasjonerte arbeidstakere. En utstasjonert arbeidstaker er en ansatt som blir sendt av sin arbeidsgiver for midlertidig å jobbe i et annet EU-land.

Formålet med revisjonen er å styrke rettighetene til utstasjonerte arbeidere på områder som lønns- og arbeidstidsvilkår. Målet er at likt arbeid skal lønnes likt, uavhengig av om det er lokale eller utenlandske arbeidere som gjennomfører jobben. Blant annet blir begrepet «minstelønn» erstattet med «godtgjørelse» og kan med det omfatte også utgifter som reise, kost og losji i forbindelse med arbeid i utlandet. Dette i stedet for at slike utgifter blir trukket fra en allerede lav minstelønn. Revisjonen omfatter også styrking av helse-, miljø- og sikkerhetsstandarden på arbeidsplasser, i tillegg til at den oppdaterer lovgivningen for langtidsarbeid i utlandet.

Med revisjonen vil EU også såkalte «postkasse-selskaper» til livs. Slike selskaper sender arbeidere fra et EU-land til et annet, mens hovedkvarteret er i et tredje land der de i praksis ikke utfører arbeid. Med et slikt oppsett omgår de arbeidslovgivningen og resultatet er dårligere arbeidsvilkår for de utstasjonerte arbeidstakerne. Gitt EU-landenes ulike lovgivning har det vært flere uenigheter underveis i prosessen.

Det er i dag over 1,2 millioner utstasjonerte arbeidstakere i EU. En fjerdedel av disse arbeider i byggebransjen, mens de er høyt representert også i servicenæringen og finanssektoren. Polen, Tyskland, Frankrike, Belgia og Romania er landene som «eksporterer» flest arbeidere, mens Tyskland, Frankrike, Belgia og Nederland har flest utstasjonerte arbeidere i sitt land. EØS/EFTA-landene er ikke med i denne oversikten.

Under møtet diskuterte ministrene også økt koordinering av EU-landenes trygdesystemer, samt ble enige om en fellesuttalelse som støtter opp om EUs «sosiale søyle». Formålet med den sosiale søylen er å oppdatere og styrke den europeiske politikken på arbeidsliv og sosiale rettigheter. I første omgang er ikke denne relevant for Norge da den er ment å gjelde for euro-landene, med mulighet for andre EU-land til å slutte seg til.

You may also like...