Denne saken er i sin helhet tatt fra Regjeringens nettsider

EU er generelt sett svært fornøyd med forholdet til Norge og anser at det nære og stabile samarbeidet er styrket i løpet av de to siste årene.

Norge anses som en nær og forutsigbar partner på alle områder, og EU trekker spesielt frem samarbeidet på migrasjonsområdet, utenriks- og sikkerhetspolitikk, og energi- og klima.

Gledelig, og ikke uventet

– Det er gledelig å få en slik tilbakemelding fra vår viktigste samarbeidspartner, sier EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker.

– Regjeringen har som målsetting at Norges skal være en aktiv og konstruktiv partner, og det er godt at det legges merke til. Vi merker oss også at EU verdsetter Norges betydelige finansielle bidrag til reduksjon av sosiale og økonomiske ulikheter gjennom EØS-finansieringsordningene.  

Etterslepet må reduseres

EU anser at EØS-samarbeidet fungerer tilfredsstillende, men viser til etterslepet når det gjelder innlemmelse av rettsakter i EØS-avtalen og understreker nødvendigheten av større effektivitet.

– Norge enig i at etterslepet må reduseres og dette blir én av hovedprioriteringene under det norske EØS/Efta-formannskapet neste år. Alle tre EØS/Efta-statene må gi sitt samtykke for at regelverk skal tas inn i EØS-avtalen, og vi vil gjøre det vi kan for å skape ytterligere fremdrift, sier Vik Aspaker.

Les Rådets konklusjoner