EØS – så mye mer enn en handelsavtale

Å si opp EØS-avtalen vil ikke bare begrense norske bedrifters mulighet til å konkurrere på det europeiske markedet, det vil også frata nordmenn rettigheter de fleste av oss i dag tar for gitt. For EØS-avtalen er så mye mer enn bare en handelsavtale.

Innlegg av Johnny Olsrud, leder i Europabevegelsen Vestfold, på trykk i Telemarksavisa 26. juni

I tillegg til å regulere handelen mellom EU på den ene siden og Norge, Island og Liechtenstein på den andre, sikrer den at alle nordmenn har en rekke muligheter og rettigheter som ellers bare ville være forbeholdt EUs egne borgere.

Med avtalen i hånd kan nordmenn reise fritt, arbeide, oppholde seg og studere i de 30 andre landene i EØS-området. Når vi gjør dette, har vi i stor grad rett til å bli behandlet likt som borgerne i det landet vi er i. Dette er en konsekvens av avtalens hovedprinsipp om at det ikke skal forskjellsbehandles på bakgrunn av nasjonalitet.

Det gjør at nordmenn har mulighet til å søke på utlyste stillinger, ta arbeid i alle EØS-land og ansettes på like linje med borgerne i landet de vil jobbe i. Det samme gjelder for norske studenter. Disse er sikret tilgang til utdanningsinstitusjoner i hele området. Pensjonister som ønsker å bosette seg i ett av EØS-landene, har lov til det så lenge de kan forsørge seg selv. Det stilles ikke ytterligere krav som for eksempel botid, tilknytning til landet eller innbetaling av skatt.

Men det er ikke alle som ønsker at vi skal ha det slik. Når Sp, SV og Nei til EU tar til orde for å si opp EØS-avtalen og erstatte den med en gammeldags handelsavtale med EU, vil de også frata nordmennene disse mulighetene og rettighetene. En tosidig handelsavtale vil aldri være i nærheten av å kunne omfatte det samme som vi i dag tar for gitt. Det vil heller ikke andre dårlige EØS-alternativer som har blitt skissert gjennom årene.

Europabevegelsen ville helst sett at Norge var medlem av EU, og var med på å utforme politikk og vedta lover. Men når vi ikke EU-medlem, er EØS-avtalen det alternativet som best ivaretar Norges og nordmennenes interesser.

 

Johnny Olsrud
Leder
Europabevegelsen Vestfold

Johnny Olsrud

Johnny Olsrud er leder av Europabevegelsen Vestfold.

You may also like...