Derfor sier vi ja

Vi ønsker å styrke Norges stemme i Europa!

Felles verdier

Norge er i Europa og vi er europeere. EU-felleskapet forvalter og fremmer europeisk kultur gjennom utveksling, språkmangfold og støtteordninger. Verdier som ytringsfrihet, likebehandling og bærekraftig utvikling er grunnleggende for EU-samarbeidet. Som medlem av EU vil Norge kunne ta en aktiv del i et politisk og verdimessig felleskap og bidra til å styrke og fremme europeiske verdier.

Medansvar

Norge er en del av EU-samarbeidet gjennom EØS-avtalen. Vårt omfattende samkvem med EU-landene gjennom handel og vandel gjør det enklere og billigere for norske bedrifter og nordmenn å ha like spilleregler som EU-landene. Fordi Norge ikke er medlem i EU, deltar vi ikke det politiske arbeidet med å foreslå og vedta EUs politikk og lover. Dermed er vi prisgitt de løsningene EU beslutter. Medlemskap i EU gir land mulighet til å bidra til best mulig løsninger for seg selv og for fellesskapet.

Demokrati

Rundt 450 millioner mennesker i 27 land står sammen om utviklingen av et felles demokratisk prosjekt. Gjennom direkte og indirekte valg velges Europaparlamentet, Det europeiske råd og Europakommisjonen, som sammen utøver den største delingen av suverenitet som noen gang har funnet sted i Europa.

I valget mellom felles suverenitet og selvstyre har Norge valgt å underlegge seg EUs politikk og regelverksutvikling, uten å delta i de bestemmende organer. Der et medlemskap ville gi innflytelse på områder der Norge likevel følger EUs regelverk, har vi valgt et demokratisk underskudd. Vi sier JA til EU for et demokratisk Norge.

Solidaritet

EU er et solidaritetprosjekt som har som formål å utjevne forskjellene mellom rike og fattige medlemsland.

Med den store østutvidelsen på midten 2000-tallet har flere nye medlemsland fått tilgang på ulike støtteordninger og blitt en likeverdig partner i EU-samarbeidet.

EU og EUs medlemsland er til sammen verdens største bidragsyter av bistand og står for 60 prosent av all bistandsmidler i hele verden. EU er den eneste internasjonale aktøren som skiller humanitær bistand fra andre former for bistand.

Fred og frihet

Etter to ødeleggende kriger i Europa i løpet av noen få tiår måtte noe gjøres. Med et ønske om å skape varig fred ble gamle fiender knyttet sammen. Det som var et splittet Europa bygget på frykt mellom land ble et samlet Europa bygget for frihet og demokrati. Der unge soldater før møttes på slagmarken, møtes i dag studenter og lærlinger fra hele Europa. EUs 450 millioner borgere kan selv velge hvor de vil handle, studere og jobbe.

Disse frihetene er med på å skape et åpent europeisk samfunn, hvor varig fred ikke lenger er et ønske, men en selvfølge.