Forsvarsdepartementet: EU/EØS-strategi

Helse- og omsorgsdepartementet: EØS-strategi

Helsedirektoratet: EU/EØS-strategi 2015 – 2017

Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet: Internasjonalt arbeid på områdene mattrygghet, forbrukerhensyn, dyre- og fiskehelse, dyrevelferd, plantehelse og kosmetikk

Klima- og miljødepartementet: Strategi for påvirkningsarbeidet overfor EU 2015

Riksantikvaren: Strategi for internasjonal virksomhet 2014 – 2020

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Europastrategi 2015 – 2017

Kunnskapsdepartementet: Strategi for EU/EØS-arbeid

Nærings- og fiskeridepartementet: EU/EØS-strategi 2015 – 2017

Olje- og energidepartementet: EØS-strategi

Samferdselsdepartementet: EØS-strategi og håndbok for EØS-arbeid

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: Policy for internasjonalt samarbeid innen samfunnssikkerhet, sivil beredskap og krisehåndtering

Se også:

Regjeringens strategi for samarbeidet med EU 2014 – 2017

Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2015