Borgerdialoger

Borgerdialoger om Norge i Europa

Prosjektet har som formål er å utvikle nye metoder for å fremme debatt om Norge i Europa gjennom å engasjere borgere og politikere til sammen å delta i rundebordsamtaler om aktuelle europeiske temaer. Borgerdialogene vil avvikles i Bergen høsten 2015. Prosjektet er finansiert av Fritt Ord.

Deltakerne velges ut av et profesjonelt meningsmålingsinstitutt og skal bestå av 2/3 borgere med ulike utdannings- og yrkesbakgrunn og 1/3 politikere – totalt rundt 30 personer. Når det gjelder alder, vil det være en liten overvekt av personer født i 1977 eller senere da denne gruppen ikke har vært en del av «EU-kampene» og antas være mindre preget av den polariserte oppfatningen om Norge og EU enn de som var aktive i 1972 og 1994.

Temaene for samtalene skal velges gjennom en prosess dere deltakerne selv avgjør hvilke tema de ønsker skal være gjenstand for samtalene Det vil bli to samlinger; første samling (14. oktober 2015) vil ha som mål å enes om avvikling, innhold og resultat av dialogene. Andre samling vil være å gjennomføre selve dialogen (18. november 2015).

Rundebordsamtalene være ledet av profesjonelle fasilitatorer og med bidrag fra eksterne fageksperter som vil kunne bidra med kunnskapsbasert informasjon dersom det hersker usikkerhet eller uenighet knyttet til faktagrunnlaget for samtalene.

Pilotprosjektet skal kunne måles og evalueres på følgende parameter:

  1. Metodens evne til å fornye en debatt
    Kvaliteten på borgerdialogene har bidratt til å øke innsikten i og understreke viktigheten av at Europas utvikling, EUs politikk og hvordan Norge påvirkes er viktig å ha en løpende debatt om Norge.
  2. Metodens effektivitet:
    Metoden for dialog mellom ordinære borgere og politikere om komplekse og kontroversielle temaer har fungert og anses som vellykket i forhold til at debatten har vært faktabasert.
  3. Metodens bidrag til å styrke demokratisk deltakelse
    Metoden anses for å bidra til å styrke demokratiet gjennom at borgerne blir direkte involvert i å diskutere viktige politiske spørsmål.

Både prosess og resultat av borgerdialogene vil dokumenteres og det vil bli produsert en sluttrapport.

 

Prosjektansvarlig: Kirsti Methi kirsti@europabevegelsen.no