Arnulf Øverlands mastergradsstipend tildeles Rebekka Lange-Nielsen

Arnulf Øverlands mastergradsstipend går i 2022 til Rebekka Lange-Nielsen, og hennes oppgave om hvordan EUs medlemsland sanksjoneres ved brudd av Lisboatraktatens artikkel 2. 

Lange-Nielsen er mastergradsstudent i Europastudier ved Universitetet i Gøteborg, og har tatt bachelorgraden sin i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Under masterstudiene har hun også jobbet som forsker ved Gøteborgs Universitet, under prosjektet Non-Compliance as a Threat to Collective Action. Prosjektet tar for seg internasjonale forhandlinger i EU og hvordan det påvirker EUs kollektive handlekraft når enkelte medlemsland nekter å samarbeide eller følge internasjonale konvensjoner.

Generalsekretær Fredrik Mellem og årets mottaker, Rebekka Lange-Nielsen

Mastergradsstipendet er på 25 000 kroner og er oppkalt etter Arnulf Øverland, som var en av grunnleggerne av Europabevegelsen i Norge. Stipendet har som mål å bidra til ny kunnskap om EU og Norges forhold til EU.

– Jeg er veldig glad for at arbeidet mitt på området vekker interesse hos flere! sier Lange-Nielsen.

Lange-Nielsens oppgave skal vurdere hvordan EUs institusjoner behandler direkte eller potensielle brudd på artikkel 2 i Lisboa-traktaten.

– Jeg skriver om hvordan EU sanksjonerer medlemsstaters brudd på demokratiske verdier nedfelt i Lisboa-traktatens artikkel 2 og hvorvidt denne prosessen er rettferdig på tvers av medlemsstatene, eller om maktfaktorer som økonomi, gammelt vs nyere EU-medlem eller størrelse på landet kan bidra til forskjellsbehandling i prosessen.

– Kan det være slik at et mektigere EU-medlemsland, som kanskje var med å grunnlegge EU, bidrar positivt til EUs økonomi fremfor å være mottager av EU-midler, eller har flere representanter i EU-parlamentet kommer unna med mer, uten å bli stilt til ansvar av EU?

Europabevegelsen la i sitt valg av tildelingen oppgavens relevans til dagsaktuelle utfordringer i EU. Med pågående saker i EU-domstolen mot Polen og Ungarn, samt den politiske utviklingen i flere andre medlemsland, setter EUs respons en viktig presedens i unionen.

 

Årets mottaker av Arnulf Øverlands mastergradsstipend, Rebekka Lange-Nielsen

– Jeg håper arbeidet mitt bidrar til økt nysgjerrighet og engasjement rundt EUs rolle i å opprettholde demokratiet i Europa, hva som kan forbedres og hvordan. Utover det vil jeg gjerne bidra til økt fokus i Norge på hvordan EU kan spille en nøkkelrolle i å løse globale problemer som viser seg vanskelige å løse på nasjonalt nivå, som klimautslipp og sikkerhetsutfordringer» avslutter Lange-Nielsen

Generalsekretær Fredrik Mellem er godt fornøyd med valget av mottaker:

– Det er en glede å dele ut Arnulf Øverlands stipend til en såpass god kandidat og en meget spennende oppgave om et viktig tema.

Vi gratulerer Rebekka med prisen, og gleder oss til resultatet er klart.

Hvis du ønsker å vite mer om Arnulf Øverlands mastergradsstipend kan du finne det her.

For neste års stipend åpner søknadsperioden i August 2023.