Utfordringer i arbeidslivet skyldes ikke EØS

Arbeidslivet utfordres av mange ulike trender. De utviklingstrekkene som muligens har størst effekt på arbeidslivet er den raske teknologisk utviklingen og den økende internasjonaliseringen. Begge fenomener innebærer store endringer i produksjons- og markedsbetingelser, en økende mobilitet og press på lønns- og arbeidsbetingelser.

Av Johnny Olsrud, leder Europabevegelsen Vestfold. Innlegget ble publisert torsdag 18. mai i Jarlsberg.

I Norge mener deler av fagbevegelsen, deler av FrP, partiene på venstresiden og Senterpartiet at de negative utslagene som vi ser i norsk arbeidsliv har sin årsak i EØS-avtalen. Her pekes det på arbeidsinnvandringen fra enkelte EU-land som den viktigste årsaken til sosial dumping og press på lønninger. Sosial dumping er ikke en konsekvens av EØS-avtalen, men et resultat av arbeidsgiveres umoralske atferd og myndighetenes manglende regulering og/eller håndhevelse av eksisterende lovverk. For sosiale dumping er faktisk ulovlig – både i Norge og i EU.

Det er hevet over enhver tvil at arbeidsmobiliteten i det indre markedet er utfordrende gitt de sosiale og økonomiske ulikhetene som eksisterer mellom øst og vest, sør og nord i EU/EØS-området. Spørsmålet er hvordan denne ulikheten skal håndteres? Skal de rike landene drive «bruk og kast» av utenlandsk arbeidskraft alt etter eget forgodtbefinnende og kun ta imot arbeidere fra andre land når der er behov i arbeidsmarkedet eller bør det bli enda strengere krav til å regulere lønns- og arbeidsvilkår på europeisk plan?

I debatten om hvilke arbeidsmodeller vi ønsker, kan vi ikke løsrive arbeidslivstenkningen fra en større økonomisk og handelspolitisk sammenheng. Norge lever av å handle. Vårt største marked er EU og en stor andel av norsk verdiskaping, velferd og arbeidsplasser er prisgitt EØS-avalen. I stedet for å foreslå å skrote EØS-avtalen burde norske fagforeninger og partier med hjertet hos arbeidsfolk heller engasjere seg i å styrke EUs arbeidslivsstandarder og sikre rettferdighet og solidaritet i arbeidslivet i hele EU/EØS.

You may also like...