Abonnement på grønn politikk

Norge ligger på latsiden i kampen mot klimaendringer mens EU gjør store utslippskutt. Det er på tide at vi tar vår del av ansvaret.

Mandag 12. februar holdt energi- og miljøkomiteen på Stortinget høring om Klimameldingen. Meldingen presenterer en klimastrategi for perioden 2021-2030 i samarbeid med EU og foreslår blant annet 40% utslippskutt i ikke-kvotepliktig sektor (transport, landbruk m.m.) fram mot 2030. Norges målsetting vil være et bidrag til den europeiske klimadugnaden, og et nødvendig steg mot oppnåelsen av Paris-avtalens mål om å begrense global oppvarming til under 2 grader. Grunnene til å samarbeide med EU er mange.

Klimaparadoksets land

Selv om Norge kan smykke seg med klimavennlig vannkraft og stort salg av elbiler, viser utslippstall at Norge har en lang vei å gå i kampen mot global oppvarming – lenger enn EU-landene. I følge SSB har Norges totale utslipp av klimagasser økt med 3% mellom 1990 og 2016. EU er derimot godt på vei mot grønn omstilling og har redusert sine utslipp med 23% siden 1990. Mens vi ser utslippene øke i Norge, har EU allerede passert målet sitt om 20% lavere utslipp innen 2020.

EU har gjennomført en vellykket klimapolitikk samtidig som EU-landenes samlede BNP har vokst med 53%. EU viser altså at forpliktende internasjonal klimapolitikk er forenlig med langsiktig økonomisk vekst. Denne felleseuropeiske omstillingen må Norge være med på.

Regjeringen bør derfor gå inn for kravet om 40% utslippsreduksjon som er gitt av EU. EU setter solidariske krav til hvert land tilpasset deres BNP per innbygger. Med mål om 40% kutt vil Norge ha samme mål som Sverige – som er godt på vei med sin grønne omstilling med over 26% reduksjon i utslipp siden 1990. Norge henger altså etter som utenforland.

Forpliktende samarbeid

Europabevegelsen oppfordrer regjeringen til å legge både Paris-avtalen og EUs klimamål til grunn for norsk klimapolitikk. Dette vil sikre gjennomføring. Paris-avtalen er ikke støttet av internasjonale rettsorganer og åpner dermed for å ligge på latsiden i klimakampen nå som før. Men klimasamarbeid med EU er på den annen side forpliktende og mobiliserende – og resultatene ser vi allerede.

Klimasamarbeid med EU er effektiv klimapolitikk og vil være et tydelig signal fra regjeringen til det norske folk og bedrifter om hvor Norge står i klimakampen. Dette gir forutsigbarhet.

Innlegget var på trykk i Romerikes Blad 27 februar 2017.

You may also like...