20 år med EU-medlemskap

I anledning 20-års markeringen av EU-medlemskap har Europakommisjonen foretatt en opinionsundersøkelse der man ønsker å forstå hvordan innbyggerne i Østerrike, Sverige og Finland ser på EU.

I  undersøkelsen ble det stilt generelle spørsmål til personer fra alle de tre landene, og ett unikt spørsmål for hvert land. I Sverige fikk de spørsmål om i hvilken grad EU-medlemskapet har påvirket livene deres. Omtrent 35 prosent svarte at EU-medlemskap har hatt en positiv innvirkning på dagliglivet, mens omtrent 20 prosent svarte at EU-medlemskap har påvirket dem i negativ forstand. Når man ser på de sosio-demografiske forskjellene var det ingen store variasjoner, men en liten overvekt av personer med høy utdanning svarte at EU har hatt en positiv innvirkning på dagliglivet.

I Finland ble man spurt om man synes at Finland har påvirkningskraft i beslutningsprosessene internt i EU. Kun en av tre var enig i påstanden, mens 65 prosent svarte at de var uenige. Det var heller ikke her store variasjoner, men en liten overvekt av kvinner var enige i at de har reell påvirkningskraft i avgjørelsene som blir tatt.

På spørsmål om hva man forbinder med Europa, var EU og euro høyt oppe i alle landene mens ord som felleskap og fred også var gjengangere. Tre av fire svarte at de følte seg europeiske og at personer i Europa har mer til felles enn personer i resten av verden.  Seks av ti sa at de har positive følelser for EU, samtidig svarer like mange at samarbeidet i EU er tett nok, eller at det burde bli løsere.

Økt mobilitet for arbeidere og studenter ble vurdert som det mest positive ved et EU-medlemskap, sammen med økt tilbud av forbruksvarer, mens det som får lavest oppslutning er hvordan EU har påvirket sosiale velferdsordninger og den økonomiske situasjonen.

Avslutningsvis ble man spurt om hva som er Europakommisjonens viktigste oppgave fremover. Det var et tydelig ønske om å prioritere sysselsetting, men også spørsmål som innvandring, miljø og økonomisk stabilitet gikk igjen.

Saken er i sin helhet hentet fra stortingbibliotekets nyhetsbrev EU/EØS-nytt

Eurobarometer

Eurobarometer