Rapport om oppfølging av pasientrettighetsdirektivet

Rapport fra råd for helse og mattrygghet, Ingrid Vigerust, EU-delegasjonen

Europakommisjonens generaldirektorat for helse og matsikkerhet, DG Sante, offentliggjorde fredag 4. september den første omfattende rapporten om hvordan pasientrettighetsdirektivet virker i medlemslandene. Rapporten viser at pasienter i EU i liten grad benytter seg av muligheten til å få behandling i et annet land enn hjemlandet. Mangel på informasjon er en av hovedutfordringene.

Pasientrettighetsdirektivet (2011/24) trådte i kraft 24. april 2011. EU-landene fikk frist til 25. oktober 2013 til å gjennomføre direktivet.

Hovedpunkter:  

  • Få pasienter i EU benytter seg av muligheten til å få behandling i et annet land enn hjemlandet
  • Gjensidig godkjenning av resepter og pasientens styrkede innsynsrett i egen journal er viktige effekter for pasienten
  • Mange land har omfattende system for forhåndsgodkjenning av behandling i utlandet
  • Noen land gir mindre refusjon for behandling gitt i utlandet
  • Informasjon til pasientene om ordningen og sykehusenes informasjon til pasientene om behandlingstilbud er noen av hovedutfordringene  

 

Les mer på regjeringens nettsider

Les også