Norsk europapolitikk i 2015

Regjeringen har lansert sitt europapolitiske arbeidsprogram for 2015 og har staket ut 5 prioriterte områder.

Strategiens fem satsingsområder bygger på regjeringens politiske plattform: Konkurransekraft og verdiskapning, forskning og utdanning, klima- og energi, justis- og migrasjonsområdet og utenriks- og sikkerhetspolitikk. På disse områdene ønsker regjeringen å gjøre en særlig innsats for å medvirke i utviklingen av europeisk politikk og fremme norske interesser.

Det er viktig at Norge kommer med innspill og forslag i god tid før EU fatter sine vedtak, mens det ennå er en reell mulighet til å påvirke utfallet.

Innsatsen for å redusere etterslepet av vedtatte rettsakter som ikke er innlemmet i EØS-avtalen fortsetter med full styrke i 2015. Dette skal sikre likebehandling på det indre marked og styrke Norges konkurransekraft.

Les arbeidsprogrammet

Les listen over aktuelle EU/EØS-saker