Medansvar

Norge er en del av EU-samarbeidet gjennom EØS-avtalen. Vårt omfattende samkvem med EU-landene gjennom handel og vandel gjør det enklere og billigere for norske bedrifter og nordmenn å ha like spilleregler som EU-landene. Fordi Norge ikke er medlem i EU, deltar vi ikke det politiske arbeidet med å foreslå og vedta EUs politikk og lover. Dermed er vi prisgitt de løsningene EU beslutter. Medlemskap i EU gir land mulighet til å bidra til best mulig løsninger for seg selv og for fellesskapet.