Klima- og miljødepartemenets EØS-strategi 2017

Klima- og miljødepartementet utarbeider hvert år en strategi for hvilke saker som skal prioriteres i påvirkningsarbeidet overfor EU. Prioriteringene speiler EUs dagsorden med vekt på saker hvor Norge har interesser og forutsetninger for å bidra.

2. januar 2017 lanserte departementet sin strategi for 2017. Målet med strategien er først og fremst å forankre og spisse innsats og ressurser i departementets EU/EØS-arbeid. Strategien utgjør også en basis for KLDs innspill til regjeringens samlede årlige prioriteringer i Europapolitikken.

I regjeringens strategi for samarbeid med EU 2014-2017 er målet om en ambisiøs klima- og energipolitikk en av fem hovedsaker. Med Meld. St. 13 (2014-2015) startet Norge dialogen med EU om en avtale om felles oppfyllelse av klimamål for 2030. Den viktigste saken for KLD i 2017 vil være å medvirke til EUs utforming av det aktuelle klimaregelverket. På miljøområdet vil prioriterte områder innenfor sirkulær økonomi, som plastavfall og kjemikalier, gis høyest prioritet.

Last ned og les strategien

Les også