Hurra! Grenseløs sykehusbehandling

EUs pasientdirektiv trådte i kraft i Norge 1. mars og betyr at pasienter kan velge å få sykehusbehandling i et annet EU/EØS-land enn sitt eget hjemland. Mer presist heter direktivet Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/24/EU om pasientrettigheter i forbindelse med grensekryssende helsetjenester.

Les omtale hos Helse- og omsorgsdepartementet  og i Dagens Medisin.

EUs pasientrettighetsdirektiv er innført i Norge

EUs pasientrettighetsdirektiv er innført i Norge

Les også