EU gjør jobben for hundrevis av norske byråkrater – hver uke

Hva handler EØS-avtalen om, egentlig? Den 911 sider store offentlige utredningen “Innenfor og utenfor” gir et glimrende bilde av hvor integrert norsk hverdagsliv er med de rundt 500 millioner andre europeerne i EU-landene. Men EØS-avtalen bør avskaffes. Det mener organisasjonen “Nei til EU”. De kan umulig ha tatt bryet med å vurdere rekkevidden av dette.

Kommentar ved Torbjørn Wilhelmsen, leder av EB Hordaland

EØS omgir oss som vannet som omslutter fisken i havet. Det er bare noen få fenomen i dagliglivet som minner oss om forordningens opphav, slik at EU-kontroll av kjøretøy. Men EU legger dag for dag rammer for en trygg og god hverdag for oss – og alle andre EU-borgere.

Hver søndag får jeg en oversikt over de viktigste prosesser som foregår i EU-systemet og de vedtak som gjøres I EU-parlamentet og regelverk fra kommisjonen. Ikke alle temaene er like relevante for Norge, men den norske redaktøren bak oversikten plukker ut det som har, eller vil få betydning for norske nordmenn i Norge. Dette er et eksempel fra andre uken i mars 2015, hvor jeg utelukkende nøyer meg med overskriftene:

 

ENERGI

Strategi for EUs elnett

 

FINANSIELLE TJENESTER

 

 

FORBRUKERVERN

Alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene

On-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene

Produktansvarsdirektivet

 

FORSKNING OG UTDANNING

Juridisk rammeverk for europeisk forskningsinfrastruktur

Juridisk rammeverk for europeisk forskningsinfrastruktur: endringsbestemmelser

.

HANDELSFORENKLINGER

Lekters og profilers motstanddyktighet mot brann

Trebaserte platers og massiv trebeklednings motstanddyktighet mot brann

Ubehandlede tregulvs motstandsdyktighet mot brann

Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser

Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser

 

HELSE

Overvåking av legemidler: gjennomføringsbestemmelser

Tekniske krav til identifisering av humane vev og celler

Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om metylkloroisothiazolinon og metylisothiazolinon

Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om visse produkter

 

INDRE MARKED OG EØS

 

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON

Nedleggelse av samarbeidsgruppen for europeiske teletilsyn (ERG)

 

INTELLEKTUELL EIENDOM

 

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER

 

MATTRYGGHET

Veterinære saker

Hestepassforordningen

Unntaksbestemmelser for import av mat av animalsk opprinnelse til EXPO 2015 i Milano

Import og transitt av fjørfevarer fra USA (Idaho og California) i forbindelse med fugleinfluensa

Import og transitt av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer fra USA (Idaho og California)

Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om tiltak mot introduksjon av visse akvatiske sykdommer i Finland, Irland og Storbritannia

Omsetning av bakteriekulturer til reduksjon av organiske faste stoffer

 

Fôrvarer

Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser om arsen, endosulfan, kvikksølv og ambrosiafrø

Godkjenning av E. faecium som tilsetningsstoff til fjørfe

Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til melkekuer

Godkjenning av selenomethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Tilsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser

 

Næringsmidler

Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser

EU-kontrollprogram for rester av planevernmidler i næringsmidler 2015-2017

Betingelser for import av guargummi fra India

Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser

Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser

Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer i forbindelse med Fukushima-ulykken: endringsbestemmelser om importdokumentet

 

Veterinærmedisin

Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for triklabendazol

Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for kabergolin

Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for rafoxanid

Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for klosantel

Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for klorsulon

 

MILJØ

Miljøvirkningsdirektivet: revisjon

Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip

Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av dyrking av genmodifiserte organismer (GMO)

– Europas miljø – tilstand og utsikter 2015

Miljøansvarsdirektivet

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bearbeidede papirprodukter

EUs miljømerke til vaskemidler: endringsbestemmelser for visse stoffer

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til madrasser

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til vannbaserte varmtvannsberedere

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til varmepumper: endringsbestemmelser

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til såpe, sjampo, hårbalsam og barberskum

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til trykksaker: endringsbestemmelser

EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tekstilprodukter

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til visse produkter: forlenget gyldighet

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til absorberende hygieneprodukter

Gjennvinning av bensindamp ved fylling av bensin på personbiler: endringsbestemmelser

Kritierier for finansiering av demonstrasjonsprosjekter for karbonfangst og -lagring og for fornybar energi under CO2-kvotehandelsordningen: endringsbestemmelser

Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land

Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om kriterier som gjør avfall farlig

Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om plastbæreposer

Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om beregning av energieffektivitet i forbrenningsanlegg

– Godkjenning av kobberpyrition som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter

– Omsetning av et polydimetylsiloksannasert stoff til kontroll av stikkemygg

Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for polysykliske aromatiske hydrokarboner og phthalater

– Godkjenning av glutaraldehyd som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter

– Godkjenning av N,N-metylenebismorfolin som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter

– Godkjenning av clotianidin som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter

 

SELSKAPSRETT

– Regnskapsdirektivet

 

STATISTIKK

Statistikk om helsetjenester: kostnader og finansiering

Statistikkforordningen om europeisk statistikk: endringsbestemmelser

Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser

Gjennomføringsbestemmelser om årlige statistikker om energiforbruk i husholdninger

Statistikk over planetvernmidler: endringsbestemmelser om forsendelsesformat

Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: «Prodcom»-listen 2014

Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2016-2018: endringsbestemmelser

Statistikk over yrkesrettet opplæring i foretak: endringsbestemmelser om statistikkutvalg og -kvalitet

 

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER

Utveksling av informasjon om trafikkforseelser over landegrensene

Rettigheter til busspassasjerer

EUs maritime transportpolitikk fram til 2018

Typegodkjenningskrav til innføring av eCall-systemet

Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser

Adgang til markedet for internasjonal persontransport med buss: gjennomføringsbestemmelser

Kriterier for søkere av jernbaneinfrastrukturkapasitet

Felles spesifikasjoner for infrastrukturregisteret for jernbaner

Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endringsbestemmelser

Rettigheter til båtpassasjerer

Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Japan

Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet («svartelisten») pr. 11.12.2014

Nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM): endringsbestemmelser

Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flygelederes lisenser og sertifikater

Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser

Rammeforordningen for det felles europeiske luftrom: gjennomføringsbestemmelser om inkonsistens i planene for nasjonale eller funksjonelle luftromsblokker

Rammeforordningen for det felles europeiske luftrom: gjennomføringsbestemmelser om konsistens i planene for nasjonale eller funksjonelle luftromsblokker

Luftfartssikkerhet: gjennomføringsbestemmelser om screening av håndbagasje

 

Ukens oversikt over ca 150 ulike saker og emner vitner om minst to ting:

EU utvikler seg hver eneste dag. Lover, forskrifter og dommer gjøres ikke for å gjøre livet surt for en halv milliard europeere. Tvert imot er dette prosesser som sikrer innbyggerne mot miljøgifter, gir økt trygghet på reiser, redusere klimautslipp og så videre. Det handler om innbyggernes ve og vel. 500 millioner EU-borgere er ikke dumme. Brussel kan ikke lure dem.

Det andre poenget er at skulle Norge hevde seg i samme divisjon som våre europeiske partnere, måtte vi ansette et betydelig antall fagfolk i offentlig sektor som kan utvikle faglig bakgrunn for våre politiske myndigheter som får sakene til behandling gjennom Regjering og Storting. Hvor mange dette kan dreie seg om er selvsagt umulig å si, særlig i lys av at noen norske fagfolk allerede er involvert i en tidlig fase av utredningene i EU-systemet. Men skal det ha noen hensikt med nasjonal uavhengighet fri for EU, vil vi fort stå overfor betydelige utfordringer ved at vi må ta hånd om alt dette på egenhånd. Alternativt blir vi en B-nasjon som møtes med økt skepsis på våre viktigste eksportmarkeder og når vi møter grensen på våre reiser. EØS-avtalen sikrer oss likestilling med EU-landene, men vi får ikke være med å bestemme vilkårene. Skal EØS-avtalen avskaffes, må det være til fordel for fullt norsk medlemskap i EU.

 

Torbjørn Wilhelmsen
Europabevegelsen i Hordaland

Les også